၅.၄၂၀၁၈

  

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
(၅-၄-၂၀၁၈)
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 65000-75000
၂။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 50000-55000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 30000-35000
၄။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ

20000-25000

၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 15000-20000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 10000-12000
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ 5000-6000
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ 4000-5000
၉။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ 1500-2000
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ  
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 20000-25000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 18000-20000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 30000-35000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 20000-25000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 18000-20000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 35000-38000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 22000-25000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 10000-13000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 27000-30000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 23000-25000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 13000-17000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 9000-11000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 15000-18000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 5000-5500
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 3000-4000
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 7000-9000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 3500-4000
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 18000-20000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 15000-18000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 15000-18000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 6000-7000
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3000-4000
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1000-1300
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 3500-4500
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္