ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကုန္စည္ဒိုင္သမိုင္း

ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၉)ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္ရြဲလမ္း၊ အမွတ္ (၁၇/၁၉)တြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္က်ဆင္းေရးဗဟိုအဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္၊ အသင္းတည္ရာ အေဆာက္အဦး တြင္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္ဒိုင္ကို ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႕ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က အဖြဲ႕၀င္ (၂၄)ဦး ပါ၀င္ေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ခဲ႕ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုနယ္ေျမ စီးပြားေရးဇံုတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္က တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႕ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အေျခခံစားေသာက္ကုန္၊ ကုန္မ်ဳိးစံု၊ ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုပြဲရံုမ်ားကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ဘုရင့္ေနာင္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေစခဲ႕ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ကိုလည္း ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုတန္း၊ ကံ႕ေကာ္လမ္းအမွတ္ (က/၇၄)တြင္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ ေန႕တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႕ပါသည္။

၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္ဒိုင္ကို ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုတန္း ၊ ခေရလမ္း အမွတ္ (ခ/၈၁) သုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ ခဲ႕ပါသည္။

၁၉၉၃ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႕တြင္ ယခုရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္ဒိုင္တည္ရွိရာ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲရံုနယ္ေျမ၊ ကံ႕ေကာ္လမ္း၊ အမွတ္ (ခ/၈၁-၈၂)၊ ေပ(၄၀ × ၆၀ ) ေျမကြက္ ၂ကြက္ကို ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိခဲ႕ပါသည္။

၁၉၉၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းကုန္စည္ဒိုင္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္ မဂၤလာပႏၷက္ စတင္ခ်ခဲ႕ၿပီး ၁၉၉၄ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ(၃)ရက္ေန႕တြင္ ေျမသန္႕မဂၤလာျပဳလုပ္ကာ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ႕ပါသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ကုန္စည္ဒိုင္ အေဆာက္အဦသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း၏ တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကို ဤအေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပခဲ႕ပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အသင္း၏အမည္ကုိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းဟုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းကုန္စည္ဒုိင္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္စည္ဒုိင္ဟု လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္ေခၚတြင္ေစခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရန္ကုန္တိုင္းကုန္စည္ဒိုင္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ မွ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႕ရာ အသင္းသားအေနျဖင့္-

1. ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၅၆၇     ဦးအထိလည္းေကာင္း
2. ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၉၀၀     ဦးအထိလည္းေကာင္း
3. ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၁၀၂၂     ဦးအထိလည္းေကာင္း
4. ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၁၈၃၁     ဦးအထိလည္းေကာင္း
5. ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၂၁၃၅     ဦးအထိလည္းေကာင္း
6. ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၃၀၁၂     ဦးအထိလည္းေကာင္း
7. ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၃၃၁၄     ဦးအထိလည္းေကာင္း
8. ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္တြင္     ၃၈၂၅     ဦးအထိလည္းေကာင္း
9. ယခုအခ်ိန္အထိ     ၄၀၈၀     ဦးအထိလည္းေကာင္း ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း (၂၆)ဦး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း (၂၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၄၅)ဦးျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ကုန္စည္ဒိုင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။