ျပည္တြင္းေစ်းကြက္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံႏွင့္ အျခားစားေသာက္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

ကုန္စည္ဒိုင္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ကို ေဂဇက္ဝင္ အစုိးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕အထိ နံနက္ (၁၀း၀၀)နာရီမွ ေန႕လည္ (၀၂း၀၀) နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သူမ်ား

ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္ေသာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ကုန္စည္ဒိုင္)မွ အသင္း၀င္ကုန္သည္မ်ားက ၀င္ေရာက္ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ၎ကုမၸဏီ မ်ားမွဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမျပဳႏုိင္ပါ။

အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အသင္း၀င္ အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဤအသင္း၏ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္စည္ဒိုင္အသင္း သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ တရားမွ်တၿပီး ေျဖာင့္မတ္စြာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္၊ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

၁။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းဆုိရာတြင္ ကုန္စည္ဒိုင္၀င္းအတြင္း၌ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံ၊ အျခားစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
၂။ အေရာင္းအ၀ယ္ကို ကုန္စည္ဒိုင္၏ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း၌ တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ေရာင္းသူ၏ ကုန္ပစၥည္း(အရည္အေသြး) နမူနာကို ၀ယ္သူႏွစ္သက္၍ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျပတ္ၿပီးပါက ကုန္စည္ဒိုင္မွ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ပုံစံ၌ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္း၊ ေစ်းႏႈန္း၊ အေရအတြက္ ႏွင့္ ေရာင္းသည့္ေန႕ရက္ကို ျပတ္သားစြာ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူႏွစ္ဦးစလံုး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တစ္ခါတည္း ေရးမွတ္၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး နမူနာထုပ္ေပၚတြင္ တစ္ေပါင္းတည္း ကပ္ထားရမည္။
၄။ ထို႕ျပင္ ထိုသို႕ သေဘာတူၿပီးပါက ကုန္စည္ဒိုင္မွ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ေရာင္း၀ယ္စာခ်ဳပ္ (Sale/ Purchase Contract) ပံုစံ၌ ျဖည့္သြင္း၍ ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္ ရံုး(Office) ၌ (၂၄) နာရီအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားရမည္။ ထို႕ျပင္ ကုန္ထုတ္ညႊန္ၾကားလႊာ (DO) ကိုလည္း (၂၄) နာရီအတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားရမည္။
၅။ ပစၥည္းမရွိဘဲ ကုန္ထုန္ညႊန္ၾကားလႊာ (DO)ကို လံုး၀ထုတ္ေပးျခင္းမျပဳရ။ ကုန္ထုတ္ညႊန္ၾကားလႊာကို လက္လႊဲေရာင္းခ်ျခင္း ခြင့္မျပဳရ၊ မူလ၀ယ္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ပစၥည္းထုတ္ခြင့္ေပးမည္။
၆။ ေရာင္းသူ၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျဖတ္ၿပီးမွ ေစ်းတက္သြားေသာ္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ ထားၿပီးေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းကို နမူနာအတိုင္း အေရအတြက္ျပည့္ေအာင္ ေရာင္းသူက အပ္ႏွံရမည္။
၇။ ကုန္ပစၥည္းေစ်းတက္သြားသျဖင့္ ေရာင္းသူက မိမိအပ္ရမည့္ ကုန္ပစၥည္းကို မူလေပးထားေသာ နမူနာအတိုင္း မဟုတ္သည့္ အဆင့္နိမ့္ေသာ အရည္အေသြးမမွီေသာ ကုန္ပစၥည္းကို အစားထိုး ေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။
၈။ ၀ယ္သူသည္ ေရာင္းသူႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ေစ်းျပတ္ၿပီးေသာ နမူနာအထုပ္ေပၚရွိ ေရးမွတ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေရအတြက္အတိုင္း ကုန္ပစၥည္းကို သိမ္းယူရမည္။
၉။ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူေစ်းျပတ္ၿပီးမွ မည္မွ်ပင္ ေစ်းက်သြားေစကာမူ ၀ယ္သူက မူလသေဘာတူ ေစ်းျပတ္ၿပီးေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေရအတြက္အတိုင္း ကုန္ပစၥည္းသိမ္းရမည္။
၁၀။ မိမိ၀ယ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေစ်းက်သြားသျဖင့္ ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ ႏွစ္ဦးသေဘာတူထားေသာ နမူနာအတိုင္း ကုန္ပစၥည္းကိုအပ္ႏွံလွ်င္ ၀ယ္သူက နမူနာအတိုင္းတူလ်က္၊ မတူပါဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ကို မျဖတ္ရ။
၁၁။

ေငြေၾကးမပါေသာ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကို လံုး၀ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ ႀကိဳေရာင္း/ ႀကိဳ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

(က) စရန္ေငြ (သို႕မဟုတ္) တရား၀င္ အာမခံပစၥည္း တန္ဖိုးတစ္ခုခုမပါဘဲ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ခြင့္ မျပဳရ။
(ခ) အေရာင္းအ၀ယ္တန္ဖိုး၏ အနည္းဆံုး ၁၅% (သို႕မဟုတ္) အေရာင္းအ၀ယ္တန္ဖိုး၏ အနည္းဆံုး ၂၅%မွ်ရွိေသာ တရား၀င္ အာမခံပစၥည္းကို စရံအျဖစ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႀကိဳေရာင္း/ႀကိဳ၀ယ္ ျပဳလုပ္မည့္ သက္တမ္းကို တစ္လအထိသာခြင့့့္ျပဳရန္။
(ဂ) အသင္းသားတစ္ဦး ႀကိဳေရာင္း/ႀကိဳ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးပမာဏကို ကုန္စည္ဒိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ေပးထားရန္။
(ဃ) ႀကိဳေရာင္း/ႀကိဳ၀ယ္ျပဳလုပ္မႈအေပၚကုန္သည္ႀကီးငါးဦးက ၀ိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
၁၂။ သာမန္ေသြးရိုးသားရိုး ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း၊ က်ဆင္းျခင္းျဖစ္ေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေစ်းကစားမႈျပဳလုပ္သည့္ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကုန္စည္ဒိုင္က လံုး၀ခြင့္မျပဳ။
၁၃။ အေလး၊ တင္းေတာင္း၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို တစ္ပိႆာေစ်းျဖင့္ တေျပးညီ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၁၄။ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ကို ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းတြင္ပါေသာ ကာကြယ္ တားျမစ္ေသာ စည္းကမ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ေရာင္းဝယ္ရမည္။
၁၅။ ပဲ၊ ႏွမ္းေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ကုန္စည္တြင္ ျပန္လည္ေရာေႏွာျခင္း မျပဳရ။
၁၆။ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္သူႏွစ္ဦးအၾကား အျငင္းပြားခဲ့ေသာ္ ကုန္စည္ဒိုင္ရွိ သမာဓိကတၱားျဖင့္ တိုက္ခ်ိန္၍ သမာဓိကတၱား၏ အေလးခ်ိန္အတိုင္း အပ္ႏွံျခင္း ၊သိမ္းယူျခင္း ျပဳလုပ္ၾကရမည္။
၁၇။ ၀ယ္သူက ကုန္သိမ္းၿပီးလွ်င္ ေငြလက္ငင္း အေျပေပးေခ်ရမည္။