ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(က)     ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ေစေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္။
(ခ)     ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(ဂ)     အသင္းသားမ်ားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးတို႕အတြက္ ဦးေဆာင္မႈ ေပးရန္။
(ဃ)     အသင္းသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။
(င)     ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အသင္းသားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္။
(စ)     အသင္းသားမ်ား အသိပညာတိုးပြားေစျခင္းငွာ၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေပးရန္ႏွင့္ စာအုပ္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ သတင္းစဥ္မ်ား ျဖန္႕ေ၀ရန္။
(ဆ)     အသင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေရးအတြက္ စည္းရံုးဦးေဆာင္ရန္။
(ဇ)     အသင္းသားမ်ားအၾကား အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္လာေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ခင္မင္မႈ မပ်က္ေစပဲ ေစ႕စပ္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေပးရန္။
(စ်)     ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏အက်ဳိးကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ရန္။
(ည)     အသင္းသားမ်ား၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားျပည္သူတို႕အေပၚ ဖိစီးမႈ႕မျဖစ္ေစေရး အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ရန္။
(ဋ)     အျမတ္ကိုသာအဓိကမထားပဲ ေရရွည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေျခခံေသာစနစ္ကို ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

ရန္ကုန္တိုင္းကုန္စည္ဒုိင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(က)     ကုန္စည္ဒုိင္ အသင္းဝင္(အဖြဲ႕ဝင္) အခ်င္းခ်င္း တရားမွ်တၿပီး ေျဖာင့္မတ္စြာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကေစရန္။
(ခ)     ေရာင္းခ်ေသာ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ စားဖုိေဆာာင္သီးႏွံမ်ား၊ အျခားစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး တုိးတက္ျမင့္မားလာၿပီး၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ အက်ဳိးကုိ မွ်မွ်တတ ႐ွိေစမည့္ေဈးကြက္ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။
(ဂ)     ပဲမ်ဳိးစုံ၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ စားဖုိေဆာာင္သီးႏွံမ်ား၊ အျခားစားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ စားသုံးရန္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ ေဈးကြက္ဝင္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္၊ ထုတ္ပုိး၊ ျဖန္႔ေဝေရာင္းဝယ္မႈ၊ ေဖာက္ကားမႈ အသိပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာေစရန္။