ျပည္ပတင္ပို႔ေစ်းကြက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္)သည္ ပဲမ်ဳိးစံုကို ျပည္ပသို႕ အျပည့္အ၀တင္ပို႕ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ပေစ်းကြက္ကို ပဲစုေပါင္းေရာင္းခ်ပြဲအျဖစ္ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

(က) ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ပဲေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္။
(ခ) ေရရွည္တြင္ ပဲေစ်းတည္ၿငိမ္ေစရန္ႏွင့္ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား ပံုမွန္၀င္ေငြ ရရွိေစရန္။
(ဂ) ႏိုင္ငံတကာသို႕ ပဲမ်ားတင္ပို႕ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေရာင္းသူေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေန႔ႏွင့္အခ်ိန္

ျပည္ပပဲေစ်းကြက္ကို အစုိးရေဂဇက္ဝင္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန႕ တုိ႔တြင္ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီမွ ၀၂း၀၀ နာရီ အထိ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

တက္ေရာက္ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သူမ်ား

ျပည္ပပဲေစ်းကြက္သို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ကုန္စည္ဒိုင္)မွ အသင္း၀င္ ပဲExporterမ်ား တက္ေရာက္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စကၤာပူကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ အျခားျပည္ပကုမၸဏီမ်ား တက္ေရာက္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းခ်ေပးသည့္ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ား

ျပည္ပေစ်းကြက္တြင္ ေအာက္ပါပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားကို အဓိက ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

(၁) မတ္ပဲ
(၂) ပဲတီစိမ္း
(၃) ပဲစဥ္းငံု
(၄) ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး
(၅) ပဲလြန္းျဖဴ
(၆) ပဲလြန္းနီ
(၇) ေျမေထာက္ပဲ
(၈) ေထာပတ္ပဲ