၂၈.၉.၂၀၁၇

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
FOB Price for Beans & Pulses
စဥ္ ပဲအမ်ဳိးအစား ယေန႔ေဈးႏႈန္း
မတ္ပဲ(2016 Crop) (က) FAQ 400-420
570-   (ခ) SQ 535-555
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း 575-600
    (ဃ) အခြံပါ အျခမ္း 500-525
  မတ္ပဲ(2017 crop) (က) FAQ 410-430
    (ခ) SQ

545-565

    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း 590-615
    (ဃ) အခြံပါအျခမ္း 515-540
ပဲတီစိမ္း (က) FAQ (အညာ) 850-890
    (ခ) FAQ (ပခုကၠဴ) 680-730
    (ဂ) ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) 950-1000
    (ဃ) ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) 1050-1100
    (င) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 1065-1115
    (စ) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) 850-915
    (ဆ) အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 1135-1190
    (ဇ) အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 900-950
    (စ်) အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 1000-1050
ပဲစဥ္းငံု(2016 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 290-310
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 270-290
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 270-290
  ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 310-330
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 290-310
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 290-310
ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး (က) FAQ 1145-1175
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1530-1570
ပဲလြန္းျဖဴ (က) FAQ 750-775
    (ခ) SQ (12.5 ဇကာ) 850-875
  ပဲလြန္းနီ (က) FAQ 700-730
ေျမေထာက္ပဲ (က) FAQ 900-930
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1125-1165
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 950-980
ပဲေထာပတ္ (က) FAQ 750-780
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 940-975
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 790-825
၉။ ကုလားပဲဝါ      
၁၀။ ပဲနီေလး      
၁၁။ ပဲယင္း      
၁၂။ စြန္တာနီ/ျပာ      
၁၃။ ႏုိင္လြန္ပဲ      
၁၄။ ပဲျဖဴေလး      
၁၅။ ပဲစာဥ      
၁၆။ ပဲပုတ္ေစ႔      
၁၇။ ဘုိကိတ္ပဲ      
၁၈။ ပဲနီျပား      
၁၉။ စားေတာ္ပဲ (ႀကီး)      
၂၀။ စားေတာ္ပဲ (ေသး)      
၂၁။ ႏွံစားေျပာင္း      
၂၂။ ေျပာင္းဆံ     240-250
၂၃။ ႏွမ္းျဖဴ     1100-1150
၂၄။ ႏွမ္းနက္(စမံု)     1500-1600
၂၅။ ႏွမ္းမွဳန္     1300-1350
၂၆။ ႏွမ္းညိဳ     925-950
၂၇။ နွမ္းနက္(ရိုးရိုး)     1300-1350
၂၈။ ပဲၾကီး     1000-1050
၂၉။ ပဲယင္း     450-480
၃၀။ ဘိုကိတ္     540-570
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္