၁၁.၇.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-758
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 717-733
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 667-700
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633-650
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 900
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 880
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ 933
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1316-1458
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1714
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 829-885
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1864-1991
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1593-1629
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1412-1448
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 941-995
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1014-1089
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1052-1080
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 783-800
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1191-1244
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 1031
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 961-979
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 944
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 910-927
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ 1468-1502
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ 1852
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 750-767
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1207
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1435-1485
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 509-528
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ 491-500
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 528-537
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 830-849
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 800-827
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 944-958
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 944-958
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 2933-3044
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2200-2378
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ 2267-2378
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ  
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1156
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1093-1111
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1250-1375
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1775-1800
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1800
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1825-1850
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1800-1825
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1150-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1450-1725
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2800
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1400-1600
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1200-1210
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1120
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2175
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 850-860
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1100-1300
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3000-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 830-840
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4100-4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1100-1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1660-1670
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္