Application Form

ပံုစံ-၁

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ရက္စြဲ၊ ------------------------------------။

သုိ႕

အတြင္းေရးမွဴး
ရန္ကုန္တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁။ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ……………………………..အား တသီးပုဂၢလ အသင္း၀င္ခြင့္ျပဳရန္ အသင္း၀င္ေၾကး ေငြက်ပ္ ………………….………ႏွင့္အတူ ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
၂။ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ၿပီးျဖစ္ရာ အသင္းသားအျဖစ္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳပါက ယင္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။
၃။ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ပူးတြဲေဖာ္ျပပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္ …………………………………………..

အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ …………………………………………..

အထက္ပါအမည္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသုအား ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ကိုယ္တိုင္သိရွိပါသည္။ ၄င္း၏ အသင္း၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ပါရွိသည့္ စကားရပ္မ်ား မွန္ကန္ပါသျဖင့္ အသင္းသားအျဖစ္ လက္ခံပါရန္ အဆိုျပဳေထာက္ခံ အပ္ပါသည္။

 

အဆိုတင္သြင္းသူ၏လက္မွတ္............အဆိုေထာက္ခံသူလက္မွတ္............
အဆိုတင္သြင္းသူ၏အမည္............ အဆိုေထာက္ခံသူအမည္............
အသင္း၀င္မွတ္ပံုတင္အမွတ္............အသင္း၀င္မွတ္ပံုတင္အမွတ္............
အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္ ............ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္............

ပံုစံ-၂

ရန္ကုန္တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ရက္စြဲ၊ ------------------------------------။

သုိ႕

အတြင္းေရးမွဴး
ရန္ကုန္တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၁။ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ…………………………………………ကို အသင္းသို႕ ၀င္ခြင့္ျပဳ၇န္ အသင္း၀င္ေၾကး က်ပ္ (က်ပ္……………………………………………………………..တိတိ) ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထား အပ္ပါသည္။
၂။ …………………………………………..အစုစပ္လုပ္ငန္း၊ ကုမၸဏီ၊ သမ၀ါယမ အစုစပ္လုပ္ငန္း အက္ဥပေဒ/ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒ/သမ၀ါယမ အက္ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္တိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ သင္းဖြဲ႕မွတ္တမ္း သင္းဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈ႕ၿပီးျဖစ္ရာ အသင္းသို႕ ပါ၀င္ပူးေပါင္းခြင့္ျပဳပါက ၄င္းတို႕တြင္ ပါရွိသမွ်တို႕ကို ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်သည့္ အားေလွ်ာ္စြာ တစ္သေ၀မတိမ္း လိုက္နာ က်င့္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ယူပါသည္။

 

ရက္စြဲ၊ …………………………………… (အုပ္ခ်ဳပ္သူ တာ၀န္ခံ၏လက္မွတ္)

(အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ …………………………………………………..)