၂၇.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-767
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 717-733
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ  
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633-650
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 650
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 917
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 898-907
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ  
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ 917
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1529-1547
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1714
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 737-811
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1864-1900
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629-1719
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1357-1448
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 905-1014
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1052
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1089-1108
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 783-800
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1138-1156
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 1049-1067
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 979-996
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 944
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 944-979
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ  
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 750-817
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1180-1198
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1435-1485
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ  
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ  
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 519-533
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 849-868
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 759
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 931-944
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 930-944
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3067-3111
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2467
၄၉။ ႏွမ္း၀ါ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ  
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1156-1178
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1074
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1375-1500
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1925
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1950-2000
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 2000
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1925
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ  
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1825
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2800
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1700-1800
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1220
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1130-1140
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 800
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1200-1300
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3000-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 810-825
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200-4300
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1100-1140
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1700
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္