၇.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-767
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 733-750
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 700-717
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 617-633
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 952-961
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 933-942
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ  
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1404-1440
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1518-1543
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 700-737
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1900
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1303-1321
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 869-905
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 939-1033
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1033-1052
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 700-708
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1031-1067
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 933-942
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 858-876
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 841-850
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 850-858
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ 1232
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 783-833
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ 1131-1148
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1181-1198
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1316-1350
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 481
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ  
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 491
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 755
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 692-709
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 944
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 944
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3022-3111
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2467
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ 2400-2444
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1111-1133
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1037-1111
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1438-1500
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1700
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1740-1750
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ 1725-1750
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ  
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1725-1740
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1150-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1600-1675
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ  
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ  
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1270
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1180-1200
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 900
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1000
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1300-1350
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3100-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 850-860
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1635
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ 1500-1600
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္