၈.၆.၂၀၁၇

  

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၈-၆-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၃၂ စီး ၊ ၁၉၂၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 975  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 950  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 925  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 725  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1000-1025  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1000  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 975  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 775  
၃။ ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1000-1025  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1000  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 975  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 775  
၄။ မိတၳီလာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ

1000-1025

 
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1000  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 975  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 775  
၅၊ ျမင္းျခံ (သစ္) ႐ွယ္ ပိႆာ 1100  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 900  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ -  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ -  
၆။  အိႏၵိယ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၁၇၀၀အိတ္၊ ၅၁၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1800  
    လတ္ ပိႆာ 1750  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 2700  
    ထူး-၃ ပိသာ 3000  
    ထူး-၄ ပိသာ 3400  
    ထူး-၅ ပိသာ 3600  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 2800  
    ထူး-၃ ပိႆာ 3100  
    ထူး-၄ ပိသာ 3500  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 3700  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၁၅၀ အိတ္၊ ၂၂၅၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ -  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8800-9300  
၂။ ျမစ္၀(ပု)   ပိႆာ 6500-8300  
၃၊ ပခုကၠဴ   ပိႆာ -  
၄။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ -  
၅။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ - ၁၆၀၀အိတ္၊၃၂၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 2500-3100  
    အိမ္မဲ ပိႆာ 2400-2700
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2300-2400  
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ -  
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ -  
    ေရွႊေလာင္းရွည္ ပိႆာ 2100-2300  
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2200-2500  
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ -  
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ -  
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ -  
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 2300-2500  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ -  
၆။ သာစည္   ပိႆာ -  
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ -  
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1540  
  ေတာင္သာေခ်ာ   ပိႆာ 1475  
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ 1475  
၂။ ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔)   ပိႆာ 1700  
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ 1650  
၃။ ၾကံဝဲဝဲ   ပိႆာ 1175  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1500  
၅။ ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ)   ပိႆာ 1700  
  ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ)   ပိႆာ 1150  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕)   ပိႆာ 3500  
၂၊ မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး)   ပိႆာ 3000  
၃၊ မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္)   ပိႆာ 2300  
၄၊ ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္   ပိႆာ -  
၅။ မန္က်ည္းသီး(သစ္)   ပိႆာ -  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အျဖဴ   ပိႆာ 1400  
  ၾကံသကာ(နယ္စံု)   ပိႆာ -  
  အိတ္/ျဖဴ   ပိႆာ 1350  
  က်ိဳး/ေၾက(လတ္)   ပိႆာ 1250  
  (ဆ)သၾကား        
၁။ သၾကားအျဖဴ ယုိးဒယား ပိသာ 1250  
၂၊ သၾကားအျဖဴ ျမန္မာ ပိႆာ 1490    
၃၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ 1150  
၄။ သၾကားအျဖဴ  ဘရာဇီး ပိႆာ 1150  
၅။ သၾကားအျဖဴ ပါကစ္စတန္ ပိသာ 1175  
  (ဇ) အာလူး     ၁၂ စီး၊ ၇၂၀၀၀ ပိသာ
၁။ ဟဲဟုိး လံုးလတ္ ပိႆာ -  
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 300  
    OK ပိႆာ 440  
    S1 ပိႆာ 600  
    S2 ပိႆာ 620  
    S3 ပိႆာ 620  
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ -  
    OK ပိႆာ -  
    S1 ပိႆာ -  
    S2 ပိႆာ -  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္