၂.၂.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂-၂-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၃၀ စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 2100  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 2100  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 2000  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1600  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 2150  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2150  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 2050  
    လတ္ေခ်ာ   1700  
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 2150  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2100  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 2000  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1650  
၄။ ျမစ္သား (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ 2500  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2500  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 2450  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 2150  
၅။  မံုရြာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 2200  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2200  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 2200  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 2000  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၈၀၀ အိတ္၊ ၂၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4850  
    လတ္ ပိႆာ 4800  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 5100  
    ထူး-၃ ပိသာ 5300  
    ထူး-၄ ပိသာ 5600  
    ထူး-၅ ပိသာ 5800  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 5300  
    ထူး-၃ ပိႆာ 5500  
    ထူး-၄ ပိသာ 5800  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 6000  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၂၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6000-6300  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8000-8500  
၂။ ဇီးပြ(ပု)   ပိႆာ    
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 3000-3100 ၉၀၀ အိတ္၊၁၈၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3900-4200  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    ဒီမြန္ ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဟသၤာတ႐ွည္ ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3200-3400  
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ 5200  
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1775  
  မလိုင္   ပိႆာ 1725-1700  
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ 1800  
၂။ ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ 1800  
၃။ ၾကံဝဲဝဲ   ပိႆာ 1100  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1900  
၅။ ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ)   ပိႆာ 1800  
၆။ ပင္ေခ်ာင္(အသစ္)   ပိႆာ 1650  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ မန္က်ည္းသီး(ေဟာင္း)   ပိႆာ 3400-3300  
၂၊ ဒါးဇင္း(သစ္)   ပိႆာ 1600  
၃၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသား   ပိႆာ 2500-3200  
၄၊ ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္   ပိႆာ 1800-1900  
၅။ မန္က်ည္းသီး(သစ္)   ပိႆာ 2800  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္)ျဖဴသန္႔   ပိႆာ 1400-1450  
  ၾကံသကာ(နယ္စံု)   ပိႆာ 1350  
  အိတ္/က်ိဳးေၾက   ပိႆာ 1200  
  က်ိဳး/ေၾက(လတ္)   ပိႆာ 1100  
  (ဆ) သၾကား      
၁၊ သၾကားအျဖဴ ယိုးဒယား ပိႆာ 1400  
၂၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ 1385-1390  
၃။ သၾကားအျဖဴ  ဘရာဇီး ပိႆာ 2800  
  (ဇ) အာလူး      ၆စီး၊ ၃၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း  လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 650  
    A1 ပိႆာ 950  
    OK ပိႆာ 1050  
    S1 ပိႆာ 1100  
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 1100  
    OK ပိႆာ 1400  
    S1 ပိႆာ 1500  
    S2 ပိႆာ 1600  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္