၃၁.၁.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၃၁-၁-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၁၅ စီး ၊ ၉၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1800  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1800  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 1700  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1200  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1900  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1900  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1750  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1300  
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1900  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1900  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1800-1750  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1350-1300  
၄။ ျမစ္သား (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ 2050  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2050  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 2000  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1700  
၅။  မံုရြာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၃၅၀ အိတ္၊ ၁၀၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4850  
    လတ္ ပိႆာ    
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 5200  
    ထူး-၃ ပိသာ 5400  
    ထူး-၄ ပိသာ 5700  
    ထူး-၅ ပိသာ 5900  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 5300  
    ထူး-၃ ပိႆာ 5500  
    ထူး-၄ ပိသာ 5600  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 6000  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၁၅၀ အိတ္၊ ၂၂၅၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6000-6500  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8000-9000  
၂။ ဇီးပြ(ပု)   ပိႆာ    
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 3000-3500 ၁၃၀၀ အိတ္၊၂၆၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3900-4100  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    ဒီမြန္ ပိႆာ 3800-4000  
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဟသၤာတ႐ွည္ ပိႆာ

3000-3300

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3500-3600  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1750  
  မလိုင္ေခ်ာ/ၾကမ္း   ပိႆာ    
  ေတာင္သာ(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္)   ပိႆာ 1650-1750  
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ    
၃။ မလိုင္ၾကမ္း   ပိႆာ 1725  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1725  
၅။ ေရစၾကိဳ (ေခ်ာ )   ပိႆာ 1800-1850  
  ေရစၾကိဳ (လတ္)   ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 2500-3200  
၂၊ ဒါးဇင္း(သစ္)   ပိႆာ 1650-1700  
၃။ ပြင့္ကပ္(သစ္)   ပိႆာ 1800-1900  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္)   ပိႆာ 1400-1450  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1380-1400  
  (ဇ) အာလူး      ၅စီး၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း  လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 600  
    OK ပိႆာ 900  
    S1 ပိႆာ 1000  
    S2 ပိႆာ 1050  
    S3 ပိႆာ 1100  
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 1000  
    OK ပိႆာ 1350  
    S1 ပိႆာ 1450  
    S2 ပိႆာ 1550  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္