၂၃.၁.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၃-၁-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၂၇ စီး ၊ ၁၆၂၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1450  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1450  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 1300  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 800  
၂။ ေတာင္တြင္း(ရွယ္) ရွယ္ ပိႆာ 1450  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1450  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1350  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1450  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1450  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1300  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 800  
၄။ ျမစ္သား (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ 1750  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1700  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 1650  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1350  
၅။  ပခုကၠဴ  (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၅၀၀ အိတ္၊၁၅၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4900  
    လတ္ ပိႆာ 4700  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 4800  
    ထူး-၃ ပိသာ 5200  
    ထူး-၄ ပိသာ 5500  
    ထူး-၅ ပိသာ 5800  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 5000  
    ထူး-၃ ပိႆာ 5400  
    ထူး-၄ ပိသာ 5700  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 6000  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၅၀၀ အိတ္၊ ၇၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6000-6300  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 9000-9500  
၂။ ဇီးပြ(ပု)   ပိႆာ 4900-5000  
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 4000-4100 ၁၀၈၀၀အိတ္၊၂၁၆၀၀၀ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3900-4000  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3600-3900  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1570-1600  
  မလိုင္ေခ်ာ/ၾကမ္း   ပိႆာ    
  ေတာင္သာ(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္)   ပိႆာ 1650-1700  
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(သၾကားေရာ)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(ရိုးရိုး)   ပိႆာ    
၃။ ေရစၾကိဳ (ေခ်ာ )   ပိႆာ 1775-1800  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1700  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 2400  
၂။ ပြင့္ကပ္(သစ္)   ပိႆာ 2100  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္)   ပိႆာ 1400-1550  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1500-1560  
  (ဇ) အာလူး     ၁၁ စီး၊ ၆၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ေအာင္ပန္း လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 750  
    OK ပိႆာ 1050  
    S1 ပိႆာ 1130  
    S2 ပိႆာ 1300  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္