၅.၃.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၅-၃-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၄၃စီး ၊ ၂၅၈၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 325  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 225  
၂။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 475-500  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 450-475  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 425-450  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 325-350  
၄။ မံုရြာ ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 325  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 225  
၅။ ေတာင္တြင္း ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 325  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 225  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၁၂၀၀ အိတ္၊၃၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1550  
    လတ္ ပိႆာ    
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1400  
    ထူး-၃ ပိသာ 1700  
    ထူး-၄ ပိသာ 1950  
    ထူး-၅ ပိသာ    
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1500  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1800  
    ထူး-၄ ပိႆာ 2050  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5000-5700  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 6700-7000  
၂။ ပခုကၠဴ(ဆက)   ပိႆာ 4200  
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2275-2300 ၁၂၀၀ အိတ္၊ ၂၄၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 2950-3000  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ  
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2500-2550  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဟသၤာတရွည္ ပိႆာ

2300-2350

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 2550-2600  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2600-2700  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ရမည္းသင္း ပိႆာ    
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 940  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1050  
    ျဖဴ ပိႆာ 950  
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1325  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 940  
    ေခ်ာ ပိႆာ 940  
    ၀ဲ ပိႆာ 940  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ 1275-1300  
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 570-600  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1100-1300  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 675-700  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 880-900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ 780-800  
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 600-650  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
  (ဆ) အာလူး     ၂၀စီး ၊ ၁၂၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 250  
    A1 ပိႆာ 360  
    OK ပိႆာ 510  
    S1 ပိႆာ 630  
    S2 ပိႆာ 650  
    S3 ပိႆာ 670  
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္