၆.၁.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၆-၁-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၂၆စီး ၊ ၁၅၆၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 300  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 200  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 100  
၂။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 450  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 250-300  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 125-160  
၃။ မလိႈင္(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 325  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 250  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၄။ ျမစ္သား ရွယ္ ပိႆာ 625-675  
      ပိႆာ 525-550  
      ပိႆာ 425-450  
      ပိႆာ 225-250  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၈၀၀ အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1500  
    လတ္ ပိႆာ 1475  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1150  
    ထူး-၃ ပိသာ 1475  
    ထူး-၄ ပိသာ 1750  
    ထူး-၅ ပိသာ 1950  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1350  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1700  
    ထူး-၄ ပိႆာ 1900  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 4100-4500  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 5800  
၂။ ဒိုက္ဦးပု   ပိႆာ    
၃။ ဇီးပြ   ပိႆာ 4000-4200  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2700-2800 ၁၁၀၀ အိတ္၊ ၂၂၀၀၀ ပိႆာ
    ေလးအိမ္စု ပိႆာ    
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ 2000-2200
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    အိႏၵိယရွည္ ပိႆာ 3000  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2650-2750  
    သဲေတာ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ 2600-2650  
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1060  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1080  
    ျဖဴ ပိႆာ    
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1175  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 1060  
    ေခ်ာ ပိႆာ 1060  
    ၀ဲ ပိႆာ 1060  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ 1200-1250  
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 850  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1550  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ    
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 960  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ 850  
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)လတ္   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 670  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား ရွယ္ ပိႆာ 930  
    ရိုးရိုး ပိႆာ    
    လတ္စ ပိႆာ 850  
  (ဆ) အာလူး     ၅စီး ၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။  ေအာင္ပန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 460  
    OK ပိႆာ 590  
    S1 ပိႆာ 640  
    S2 ပိႆာ 660  
    S3 ပိႆာ    
၂။ ဟဲဟိုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္