၈.၁.၂၀၂၀

  

ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ(ကျပ်)

(၈-၁-၂၀၂၀)

စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖျာပုံရွှေပုဇွန်ရှယ် ပိဿ 50000-65000
၂။ ဖျာပုံရွှေပုဇွန်ရိုးရိုး ပိဿ 40000-45000
၃။ ဖျာပုံချိုကြီးရှယ် ပိဿ 25000-28000
၄။ ဖျာပုံချိုကြီး ရိုးရိုး ပိဿ

23000-25000

၅။ ဖျာပုံချိုသေးရှယ် ပိဿ 20000-22000
၆။ ဖျာပုံချိုသေးရိုးရိုး   10000-13000
၇။ ဖျာပုံအငံလုံးရှယ် ပိႆာ  
၈။ ဖျာပုံအငံလုံးရိုးရိုး ပိႆာ  
  ဖျာပုံအသားကြိုး ပိႆာ  
၁၀။ ဖျာပုံအသားကြိုး ရိုးရိုး ပိႆာ  
၁၁။ မြိတ်ပုဇွန်လတ် ပိႆာ 22000-23000
၁၂။ မြိတ်ပုဇွန် ရိုးရိုး ပိႆာ 20000-21000
၁၃။ ရခိုင်ရွှေပုဇွန် ရှယ် ပိႆာ 35000-38000
၁၄။ ရခိုင်ရွှေပုဇွန် ရိုးရိုး ပိႆာ 25000-30000
၁၅။ ရခိုင်ပုဇွန် လတ် ပိႆာ 20000-23000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 40000-45000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 25000/27000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 10000-12000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 30000-35000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 25000-28000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 15000-20000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 20000-22000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 15000-20000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 5500-5500
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 3000-3500
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 7500-9500
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 3500-4000
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ  
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 18000-22000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 15000-18000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 18000-20000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 7000-9000
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3000-4000
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1000-1500
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 3500-4000
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္