၉.၁၂.၂၀၁၆

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
(၉-၁၂-၂၀၁၆)
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 35000-40000
  ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 25000-30000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 20000-22000
ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ 15000-18000
၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 10000-11000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 7500-8000
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ 5000-5500
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ 4000-4500
၉။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ 800-1000
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ 500-600
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 15000-18000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 10000-13000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 20000-25000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 10000-15000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 8500-9500
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 25000-35000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 20000-23000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 7000-9000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 25000-28000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 18000-20000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 10000-12000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 6500-7000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 15000-18000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 3500-4000
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 1500-2000
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 6000-8000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 3500-4500
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 18000-20000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 12000-15000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 16000-18000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 4500-5000
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 2500-3000
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1000-1500
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 2500-3000
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္