၃.၁.၂၀၁၈

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
FOB Price for Beans & Pulses
စဥ္ ပဲအမ်ဳိးအစား ယေန႔ေဈးႏႈန္း
မတ္ပဲ(2016 Crop) (က) FA  
570-   (ခ) SQ  
    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း  
    (ဃ) အခြံပါ အျခမ္း  
  မတ္ပဲ(2017 crop) (က) FAQ 445-465
    (ခ) SQ

560-580

    (ဂ) အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း

640-665

    (ဃ) အခြံပါအျခမ္း

560-585

ပဲတီစိမ္း (က) FAQ (အညာ) 650-700
    (ခ) FAQ (ပခုကၠဴ) 625-650
    (ဂ) ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) 800-825
    (ဃ) ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) 900-950
    (င) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 750-800
    (စ) အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) 750-800
    (ဆ) အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) 850-900
    (ဇ) အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 850-900
    (စ်) အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) 950-1000
ပဲစဥ္းငံု(2016 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon  
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ)  
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ)  
  ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) (က) အနီ(FAQ)သို႔ Lemon 290-310
    (ခ) ျဖဴနီ(FAQ) 280-300
    (ဂ) အျဖဴ(FAQ) 280-300
ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး (က) FAQ 860-890
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1150-1190
ပဲလြန္းျဖဴ (က) FAQ 680-710
    (ခ) SQ (12.5 ဇကာ) 780-810
  ပဲလြန္းနီ (က) FAQ 700-730
ေျမေထာက္ပဲ (က) FAQ 900-930
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 1125-1165
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 950-980
ပဲေထာပတ္ (က) FAQ 800-850
    (ခ) အခြံခၽြတ္အျခမ္း 900-950
    (ဂ) အခြံပါအျခမ္း 845-895
၉။ ကုလားပဲဝါ      
၁၀။ ပဲနီေလး      
၁၁။ ပဲယင္း      
၁၂။ စြန္တာနီ/ျပာ      
၁၃။ ႏုိင္လြန္ပဲ      
၁၄။ ပဲျဖဴေလး      
၁၅။ ပဲစာဥ      
၁၆။ ပဲပုတ္ေစ႔      
၁၇။ ဘုိကိတ္ပဲ      
၁၈။ ပဲနီျပား      
၁၉။ စားေတာ္ပဲ (ႀကီး)      
၂၀။ စားေတာ္ပဲ (ေသး)      
၂၁။ ႏွံစားေျပာင္း      
၂၂။ ေျပာင္းဆံ     230-240
၂၃။ ႏွမ္းျဖဴ     1250-1300
၂၄။ ႏွမ္းနက္(စမံု)     1450-1500
၂၅။ ႏွမ္းမွဳန္     1300-1350
၂၆။ ႏွမ္းညိဳ     1000-1050
၂၇။ နွမ္းနက္(ရိုးရိုး)     1200-1250
၂၈။ ပဲၾကီး     1000-1050
၂၉။ ပဲယင္း     450-480
၃၀။ ဘိုကိတ္    

630-660

FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္