၁၉.၉.၂၀၁၈

  

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)

(၁၉-၉-၂၀၁၈)

စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 50000-70000
၂။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 40000-45000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 28000-30000
၄။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ

20000-23000

၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 16000-20000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 10000-12000
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ  
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ  
  ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ  
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ  
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 26000-28000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 20000-22000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 35000-40000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 25000-28000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 18000-20000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 35000-37000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 20000-22000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 10000-11000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 28000-30000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 23000-25000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 18000-20000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 10000-15000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 15000-18000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 5000-5500
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 3000-3500
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 7000-11000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 4000-4500
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 25000-28000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 20000-22000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 20000-25000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 7500-7800
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3500-4000
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 2500-2800
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 4000-4500
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္