၁၇.၁.၂၀၁၇

ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
(၁၇-၁-၂၀၁၇)
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပုံ လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း
  (က) ပုဇြန္ေျခာက္    
၁။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 35000-40000
၂။ ဖ်ာပံုေရႊပုဇြန္ရိုးရိုး ပိႆာ 30000-33000
၃။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရွယ္ ပိႆာ 20000-23000
၄။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိႀကီးရိုးရိုး ပိႆာ 17000-18000
၅။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရွယ္ ပိႆာ 11000-14000
၆။ ဖ်ာပံု ခ်ဳိေသးရိုးရိုး ပိႆာ 9000-10000
၇။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရွယ္ ပိႆာ 7000-8000
၈။ ဖ်ာပံု အငံလံုးရိုးရိုး ပိႆာ 5000-6000
၉။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ပိႆာ 1000-1200
၁၀။ ဖ်ာပံု အသားႀကိဳး ရိုးရိုး ပိႆာ 700-800
၁၁။ ၿမိတ္ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 18000-20000
၁၂။ ၿမိတ္ပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 13000-15000
၁၃။ ရခုိင္ ေရႊပုဇြန္ရွယ္ ပိႆာ 20000-25000
၁၄။ ရခိုင္ ေရႊပုဇြန္ ရိုးရိုး ပိႆာ 15000-18000
၁၅။ ရခိုင္ ပုဇြန္ လတ္ ပိႆာ 9000-12000
  (ခ) ေရခ်ဳိငါးေျခာက္    
၁။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ႀကီး ပိႆာ 30000-35000
၂။ ငါးက်ီး ၾကပ္တိုက္ေသး ပိႆာ 22000-25000
၃။ ငါးေျမြထိုး ပိႆာ 8000-10000
၄။ ငါးရံ႕ေျခာက္ႀကီး ပိႆာ 25000-27000
၅။ ငါးရံ႕ေျခာက္လတ္ ပိႆာ 20000-22000
၆။ ငါးရံ႕လံုး ပိႆာ 8000-10000
  (ဂ) ေရငံငါးေျခာက္    
၁။ ကလိန္ ပိႆာ 6500-7000
၂။ ငါးကြမ္းရွပ္ ပိႆာ 12000-15000
၃။ ငါးတံခြန္မွ်င္းႀကီး ပိႆာ 4500-5000
၄။ ငါးတံခြန္လံုး ပိႆာ 2000-2500
၅။ ငါးႏွပ္ခ်ဳိ ပိႆာ 6000-9000
၆။ ငါးႏွပ္ငံ ပိႆာ -
၇။ ငါးပုတ္သင္ ပိႆာ 3000-3500
၈။ ငါးမန္းသားတြဲ ပိႆာ -
၉။ ငါးေရာင္ႀကီး ပိႆာ 20000-22000
၁၀။ ငါးေရာင္လတ္ ပိႆာ 10000-15000
၁၁။ ဆီငါးေရာင္ ပိႆာ 18000-20000
၁၂။ ငါးေရႊႀကီး ပိႆာ 5000-5500
၁၃။ ငါးေရႊေသး ပိႆာ 3000-3500
၁၄။ ငါးမီးတံသြယ္ ပိႆာ 1000-1500
၁၅။ ငါးဘူးစိ ပိႆာ 3000-3500
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္