ေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ အလုိအေလွ်ာက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးျခင္း။

Tuesday, December 25, 2012 - 17:30

တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၅၂၈၉၇၇ သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါက ကုန္ေဈးႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ အလုိအေလွ်ာက္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္ၾကားေပးမည့္ ကုန္ေဈးႏႈန္း သတင္းမ်ားမွာ အဓိက ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ပဲမ်ားျဖစ္ေသာ၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစဥ္းငုံ ႏွင့္ ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး (V2) တုိ႔၏ လက္ကားေဈးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏွမ္းအမ်ဳိးမ်ဴိး၊ ေျပာင္းဆံ လက္ကား ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ေသာ စားသုံးဆီ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ အာလူးႏွင့္ ျငဳပ္သီးတုိ႔၏ လက္ကား ေဈးႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ကားေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လက္ကားေဈးႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္း အေသးစိတ္ကုိ သိ႐ွိလုိပါက Price Report စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ ပါသည္။

ကုန္ေဈးႏႈန္း သတင္းမ်ား အလုိအေလွ်ာက္ ျပန္ၾကားေရး စံနစ္၊ (Automatic Price Information System {APIS})ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕႐ွိ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ သာမကပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္႐ွိ ေအာက္ပါ ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားတြင္လည္း တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ယင္းကုန္စည္ဒုိင္မ်ား၏ တယ္လီဖုန္းမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ပါကလည္း ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ အလုိအေလွ်ာက္ ျပန္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

  •     မႏၲေလး(ကထိန္ေတာ္အသင္းး)ကုန္စည္ဒုိင္ - (၀၂) ၂၄၅၅၀
  •     မူဆယ္(၁၀၅မုိင္) ကုန္စည္ဒုိင္                   - (၀၈၂) ၅၅၃၀၀
  •     ျပည္ကုန္စည္ဒုိင္                                   - (၀၅၃) ၂၄၇၆၅
  •     ဟသၤာတကုန္စည္ဒုိင္                             - (၀၄၄) ၂၂၄၄၄
  •     မုံ႐ြာကုန္စည္ဒုိင္                                   - (၀၇၁) ၂၈၃၃၆
  •     မေကြးကုန္စည္ဒုိင္                                - (၀၆၃) ၂၈၄၈၉
  •     ပုသိမ္ကုန္စည္ဒုိင္                                 - (၀၄၂) ၂၃၈၂၁

Burmese