ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါၿပီ။

Thursday, June 20, 2013 - 17:30

ယေန႔မွစတင္ကာ ကုန္ေဈးႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္ပါသည္။ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ Register ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္၊ Log In ဝင္ေရာက္ရန္ မလုိအပ္ေတာ့ပါ။

ကုန္ေဈးႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ျပည္ပ သေဘၤာတင္ ေဈးႏႈန္း ႏွင့္ ျပည္တြင္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ဟူ၍ ခြဲျခား ေဖၚျပထားပါသည္။

Burmese