၁၇.၇.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

733-742
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 717-725
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 667-683
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633-642
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 900-908
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 880
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ 917-925
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1156-1431
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1714
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 829-885
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1900-1991
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629-1719
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1213-1231
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 941-995
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1014-1052
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1060-1070
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 792-800
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1209
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 1031
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 979
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 970
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 910
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ  
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 700
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1190
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1435-1519
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 520
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ 498-500
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 537-546
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 868
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 793
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 944-958
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 944-958
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 2711-2911
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2178-2222
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ 2556
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ  
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1156
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1074-1111
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1375-1500
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1750
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1750-1775
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1825-1850
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1750
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1150-1200
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1675
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2850
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1400-1500
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1200
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1120
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2175
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 810
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1100-1300
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3000-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 840-860
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4100-4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1100-1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1650-1660
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္