၁၆.၇.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

733-742
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 717-725
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 667-683
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 583-633
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 900
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 889
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ  
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1156-1458
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1714
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 829-885
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ  
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ  
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ  
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 941-995
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1014-1089
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ  
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 783-800
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1209
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 1031
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 949
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 944
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 900-910
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ  
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ 1741
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 700-717
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1217
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1435-1519
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 528
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ 491-500
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 537-546
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 868
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 793
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 944-958
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 944-958
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 2778-3111
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2178-2267
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ  
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1156
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1074-1111
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1250-1438
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1750
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1750-1775
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ 1700-1725
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1825-1850
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1725
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1150-1200
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1725
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2850
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1400-1500
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1200-1210
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1120
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2175
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 810
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1100-1300
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3000-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 840-860
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4100-4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1100-1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1665-1670
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ 1750-1775
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္