၂၅.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-758
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 733-742
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 700-717
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633-650
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 926
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ 924
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 907
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ 942-950
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1511-1529
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1567-1592
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ 800-833
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ  
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1900-1955
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629-1665
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ  
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 941-995
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1089-1127
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1089-1117
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 750-758
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1120-1156
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 1049
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 996-1030
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 996-1013
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 927-944
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ  
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 783-800
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ  
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ  
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 528
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ  
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 528-537
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 774-792
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 709-759
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 917-944
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 917-944
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3067-3178
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2556-2544
၄၉။ ႏွမ္း၀ါ ပိႆာ 2667
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ 2267
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1144-1156
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1111-1185
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1375-1438
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1900
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1900-1990
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ  
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1850-1900
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1200-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2800
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1550-1600
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ  
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1130
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 880
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1100-1300
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1200-1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3000-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 810-820
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1660
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္