၂၁.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-758
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 733-742
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 700-717
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633-650
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 934
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 916
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ  
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1493-1511
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ  
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 719-737
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1900-1955
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629-1665
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ  
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 941-995
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1033-1070
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1052-1089
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 717-733
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1067-1120
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 1013
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ  
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 910-918
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 910
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ 1266
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 800
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ 1148-1156
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1165-1215
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1333-1401
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 519-528
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ  
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 519-528
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 792
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 709-734
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 931-944
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 931-944
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3044-3111
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2533-2578
၄၉။ ႏွမ္း၀ါ ပိႆာ 2622-2667
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ 2222
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1133-1144
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1056-1074
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1250-1438
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1750
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1825
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1850
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1750
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1200
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1500
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ  
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2800-2900
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1500-1550
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1270
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1170
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 890-900
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1200-1500
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1200-1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3000-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 800-820
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1100-1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1690-1700
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ 1650-1750
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္