၁၉.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-767
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 717-742
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 683-700
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633-650
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 943-952
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 933
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ 992-1000
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ 950-958
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1387-1458
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1567-1592
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 737-756
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1900-1955
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1593
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1357
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 869-959
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 1014-1089
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1033-1052
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 700-717
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1067-1084
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 978
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 910-918
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 876-893
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 876-893
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ  
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 800
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ 1148-1156
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1165
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1316-1401
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 500-509
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ 463
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 500-509
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 774-792
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 709-734
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 931
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 931
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3000-3067
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2489-2533
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ  
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1111-1133
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1037-1074
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1250-1375
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1725-1750
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1700-1775
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1800-1825
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1725-1750
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1200-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1650
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1650
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ 1550-1570
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2900
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1500-1600
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1260
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1280
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 900
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1200-1500
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1200-1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3100-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 810-840
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200-4250
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1690
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္