၁၄.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-767
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 733-750
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 700-717
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 633
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 934-943
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 924
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ  
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1369-1396
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1518-1543
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 700-737
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1810-1900
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1593-1629
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1394-1412
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 869-959
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 939-1052
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1133-1152
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 650-692
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1031-1049
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 960-969
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 910-927
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 858-893
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 867-876
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ  
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 800-833
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1156-1165
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1266-1350
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 491
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ 444-463
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 500-506
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 755
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 692-709
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 931
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 931
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3000-3044
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2444
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ  
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1111-1133
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ  
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1250-1438
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1700-1725
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1675-1725
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1800-1815
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1725
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1200-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1400-1600
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ 1400-1600
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2900-2950
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1600-1700
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1260-1270
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1160-1180
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 900
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1200-1500
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1200-1300
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3100-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 810-840
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1640
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္