၁၀.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-767
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 733-750
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 700-717
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 617-633
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 943-952
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 933
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ 1008
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1369-1404
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1518
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ 667-700
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 700-719
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1800-1900
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1376
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 887-923
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 986-1023
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1033
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 667-700
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1013-1031
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 942
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 893
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 858
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 841-876
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ 1232-1266
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ 1667
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 800-833
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ  
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1173-1181
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1316-1350
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 491
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ 444
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 500-506
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 755
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 692-709
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 931-944
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 931-944
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 2978-3044
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2444-2467
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ 2222
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1011-1133
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ  
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1313-1375
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1725-1750
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1700-1725
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1800
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ  
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1150-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1650
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1650
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ 1475
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ  
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1600-1700
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1280
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1180
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 900
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1500-1550
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1200-1325
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3100-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 840-850
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 1150
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1640-1650
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္