၆.၆.၂၀၁၃

မႏၱေလးကုန္စည္ဒိုင္၏ ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္း
စဥ္ ကုန္ပစၥည္း ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္)
၁။ ဂ်ဳံ (ငါန္းဇြန္၊ ေျမာင္၊ ျမင္းမူ)

ပိႆာ

750-767
၂။ ဂ်ဳံ (ဘုတလင္၊ မံုရြာ) ပိႆာ 733-750
၃။ ဂ်ဳံ (ေတာင္ဘက္) ပိႆာ 700-717
၄။ ဂ်ဳံ (ရွမ္း) ပိႆာ 617-633
၅။ ဂ်ဳံ (အထြက္တိုး) ပိႆာ 633
၆။ ကူျဖဴႀကီး ပိႆာ 943
၇။ ကုလားပဲႀကီး ပိႆာ  
၈။ ကုလားပဲလတ္ ပိႆာ  
၉။ ကုလားပဲ (ထိုင္၀မ္) ပိႆာ 942
၁၀။ ကုလားပဲ (ဖြံ႕-၂) ပိႆာ  
၁၁။ ပဲစဥ္းငံုၾကား ပိႆာ  
၁၂။ ပဲစဥ္းငံုနီ ပိႆာ  
၁၃။ ပဲစဥ္းငံုေရႊ ပိႆာ  
၁၄။ ပဲဒီစိမ္းႀကီး ပိႆာ 1387-1422
၁၅။ ပဲဒီစိမ္းေရႊ၀ါ ပိႆာ  
၁၆။ ပဲရာဇာ (၁ တင္း) ပိႆာ 1518
၁၇။ ပဲလြန္းျဖဴ ပိႆာ  
၁၈။ ပဲလြန္းျပာ ပိႆာ 700-737
၁၉။ ပဲႀကီး (ႀကီး) ပိႆာ 1900
၂၀။ ပဲႀကီး (ေသး) ပိႆာ 1629
၂၁။ ပဲၾကား ပိႆာ 1249-1303
၂၂။ ပဲနီျပား ပိႆာ 869-905
၂၃။ ပဲပုတ္ ရွမ္း ပိႆာ 929-1014
၂၄။ ပဲပုတ္ ဗမာ ပိႆာ 1033-1052
၂၅။ ပဲ ခ်ဥ္ေပါင္ ပိႆာ  
၂၆။ ပဲ ယင္း၀ါ ပိႆာ 700-717
၂၇။ ေထာပတ္ (ႀကီး) ပိႆာ 1031-1067
၂၈။ ေထာပတ္ (လတ္) ပိႆာ  
၂၉။ ေထာပတ္ (ေသး) ပိႆာ 933
၃၀။ ဆြန္တာျပာ ကသဲ ပိႆာ 858-876
၃၁။ ဆြန္တာျပာရိုးရိုး ပိႆာ 824-841
၃၂။ ပဲဇီးကြက္ ပိႆာ 850-858
၃၃။ ႏိုင္လြန္ ပိႆာ 1198-1215
၃၄။ ေျမေထာက္ပဲ ပိႆာ  
၃၅။ မတ္ပဲ ပိႆာ 800-833
၃၆။ စားေတာ္ (ေရႊဘို) ပိႆာ 1131-1148
၃၇။ စားေတာ္ (တရုတ္) ပိႆာ 1215
၃၈။ စားေတာ္ (အိႏၵိယ) ပိႆာ  
၃၉။ စားေတာ္ (ကၽြန္း) ပိႆာ 1316-1350
၄၀။ ေျပာင္းဖူး (ရွမ္း) ပိႆာ 481-491
၄၁။ ေျပာင္းဖူး (ဗမာ) ပိႆာ  
၄၂။ ေျပာင္းဖူး (စီပီ) ပိႆာ 491
၄၃။ အထြက္တိုးေျပာင္း ပိႆာ 755
၄၄။ ဆန္ေျပာင္း ပိႆာ 692-709
၄၅။ ၾကက္ဆူ (ရွမ္း) ပိႆာ 944
၄၆။ ၾကက္ဆူ (ဗမာ) ပိႆာ 944
၄၇။ ႏွမ္းျဖဴ ပိႆာ 3000-3022
၄၈။ ႏွမ္းညိဳ ပိႆာ 2444-2467
၄၉။ ႏွမ္းနက္ ပိႆာ  
၅၀။ ႏွမ္းၾကား ပိႆာ 2222
၅၁။ ပန္းႏွမ္း ပိႆာ 1111-1133
၅၂။ ဆီေနၾကာ ပိႆာ 1037-1111
၅၃။ နံနံေစ႕ (၁ တင္း) ပိႆာ 1125-1500
၅၄။ ဂ်ပန္လံုးဆံ ပိႆာ 1700-1725
၅၅။ S1 လံုးဆံ ပိႆာ 1715-1725
၅၆။ ေဘာလံုးဆံ ပိႆာ  
၅၇။ M တြဲဆံ ပိႆာ 1850
၅၈။ ကတုတ္နီ ပိႆာ 1750
၅၉။ မုန္႕ညွင္းေစ႕ ပိႆာ 1150-1250
၆၀။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1675
၆၁။ ေက်ာက္ဆည္ဆီဆံ ပိႆာ  
၆၂။ ျမင္းမူဆီဆံ ပိႆာ  
၆၃။ ေဘာလံုးဆီဆံ ပိႆာ  
၆၄။ ျပန္႕ ပိႆာ  
၆၅။ ရွမ္းဆီဆံ ပိႆာ  
၆၆။ အညာဆံ ပိႆာ 1500-1675
၆၇။ သံလမ္း ပိႆာ  
၆၈။ စမုန္နက္ ပိႆာ 2900-3000
၆၉။ စမံုစပါး ပိႆာ 1550-1600
၇၀။ ကုလားပဲျခမ္းႀကီး ပိႆာ 1280-1300
၇၁။ ကူျဖဴႀကီးျခမ္း ပိႆာ 1200
၇၂။ ရာဇာျခမ္း ပိႆာ 2100-2150
၇၃။ မတ္ျခမ္း ပိႆာ 900
၇၄။ ပဲတီျခမ္း ပိႆာ 1100
၇၅။ ပဲစဥ္းငံုျခမ္း ပိႆာ 1300-1350
၇၆။ ပဲဆီ ပိႆာ 3100-3800
၇၇။ ပဲဖတ္ ပိႆာ 850-860
၇၈။ ႏွမ္းဆီ ပိႆာ 4100-4200
၇၉။ ႏွမ္းဖတ္ ပိႆာ 4100-4200
၈၀။ စားအုံးဆီ (ခ်ိန္) ပိႆာ 1620-1630
၈၁။ ကၽြန္းဆံ ပိႆာ 1550-1650
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္