၁.၂.၂၀၁၈

  

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)  
၁-၂-၂၀၁၈  
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္  
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ

 
၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1650    
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1650    
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 1600    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1150    
၂။ ပခုကၠဴ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ      
    လတ္ၾကီး ပိႆာ      
    လတ္သန္႔ ပိႆာ      
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ      
၃။ ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1750    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1750    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1700    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1250    
၄။ ျမစ္သား ႐ွယ္ ပိႆ 2150    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2150    
    လတ္သန္႔ ပိႆ 2100    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1750    
၅၊ ျမင္းျခံ ႐ွယ္ ပိႆာ 1650    
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1650    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1600    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1150    
၆။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ      
    လတ္ၾကီး ပိႆာ      
    လတ္သန္႔ ပိႆ      
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ      
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ    

၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ

 
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1600    
    လတ္ ပိႆာ 1575    
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 1150    
    ထူး-၃ ပိသာ 1600    
    ထူး-၄ ပိသာ 2150    
    ထူး-၅ ပိသာ 2300    
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 1250    
    ထူး-၃ ပိႆာ 1700    
    ထူး-၄ ပိသာ 2250    

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 2400    
  (ဂ) ျငဳပ္     ၁၅၀ အိတ္၊၂၂၅၀ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ      
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 12000-12500    
၂။ ျမစ္၀(ပု)   ပိႆာ      
၃၊ ပခုကၠဴ   ပိႆာ -    
၄။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ 9000-9500    
၅။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ -

၁၃၀၀အိတ္၊၂၆၀၀၀ ပိႆာ

 
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3550-3600    
    အိမ္မဲ ပိႆာ 3000-3200
    ဒီမြန္(ျမစ္၀) ပိႆာ      
    ေက်ာက္ရဲရွည္ ပိႆာ 3300    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ      
    နယ္သာလန္ ပိႆာ      
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 3000-3200    
၅။ မိုးေထာင္ ျမစ္၀ ပိႆာ      
    စစ္ကုိင္း(ဆက) ပိႆာ      
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ -    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ

3850-3900

   
    ရမည္းသင္း ပိႆာ

 

   
၆။ သာစည္   ပိႆာ -    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ -    
  (ဃ) ထန္းလ်က္        
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)အသစ္   ပိႆာ 1125    
  ေတာင္သာ(ဝဲ)ေဟာင္း   ပိႆာ 1350    
  ေတာင္သာေခ်ာ(အေဟာင္း)   ပိႆာ 1300    
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ 1300    
  ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ)အမဲ   ပိႆာ 900    
  ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ)အနီ   ပိႆာ 950    
၂။ ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) သစ္ ပိႆာ 1450    
  ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး)   ပိႆာ 1300    
  ေညာင္ဦး(ဝဲ)  
ပိႆာ
950    
၃။ ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ)   ပိႆာ 1000-1100    
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1525    
၅။ ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ   ပိႆာ 1750-1800    
  ေရစႀကိဳ(လတ္)   ပိႆာ      
  (င) မန္က်ည္းသီး        
၁။ မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္)   ပိႆာ 2500    
၂၊ မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး)   ပိႆာ 2500    
၃၊ ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)   ပိႆာ 2100    
၄၊ မန္က်ည္းသီး(သန္႔)ေဟာင္း   ပိႆ 3200    
၅။ မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း)   ပိႆာ 1400    
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ      
  ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕)   ပိႆာ 1050-1200    
  ၾကံသကာ(ျဖဴ) လတ္   ပိႆာ 1050-1200    
  အိတ္/ျဖဴ   ပိႆာ 975    
  ရွမ္းၾကံ(အိတ္) သြပ္စ   ပိႆာ 900    
  (ဆ)သၾကား          
၁။ သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) ယုိးဒယား ပိသာ 1240    
၂၊ သၾကားအျဖဴ ပါကစၥတန္ ပိႆာ 1220      
၃၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ          1240    
၄။ သၾကားအျဖဴ  ဂရိတ္ေဝး ပိႆာ      
  သၾကားအျဖဴ ဘရာဇီး ပိႆာ      
  သၾကားအျဖဴ ဗီယက္နန္ ပိႆာ      
၅။ သၾကားအျဖဴ လယ္/ဆည္ ပိသာ 1225    
  သၾကားအျဖဴ GL ပိသာ 1240    
  (ဇ) အာလူး    

၃စီး၊၁၈၀၀၀ ပိသာ

 
၁။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ

 

   
    ဆြဲ(ေဟာင္း) ပိႆာ

 

   
    A1 ပိႆာ 350    
    OK ပိႆာ 500    
    S1 ပိႆာ 630    
    S2 ပိႆာ

850

   
    S3 ပိႆာ      
၂။ ေအာင္ပန္း(သစ္) လံုးလတ္ ပိႆာ      
    ဆြဲ ပိႆာ 150-250    
    A1 ပိႆာ 350    
    OK ပိႆာ 480    
    S1 ပိႆာ 580    
    S2 ပိႆာ 630    
    S3 ပိႆာ 650    
  ဆင္ျဖဴကၽြန္း ဆြဲ ပိႆာ 150-250    
    A1 ပိႆာ 350    
    OK ပိႆာ 480    
    S1 ပိႆာ 600    
    S2 ပိႆာ 650    
    S3 ပိႆာ 700    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္