၂၅.၁.၂၀၁၈

  

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၅-၁-၂၀၁၈
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၂၈စီး ၊ ၁၆၈၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1550  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1500  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 1450  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1150  
၂။ ပခုကၠဴ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) ရွယ္ ပိႆ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၄။ ျမစ္သား ႐ွယ္ ပိႆ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၅၊ ျမင္းျခံ ႐ွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ႀကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၆။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ    

၁၄၀၀အိတ္၊၄၂၀၀၀ပိႆာ

၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1650  
    လတ္ ပိႆာ 1600  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 1400  
    ထူး-၃ ပိသာ 1800  
    ထူး-၄ ပိသာ 2300  
    ထူး-၅ ပိသာ 2500  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 1500  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1900  
    ထူး-၄ ပိသာ 2400  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 2600  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၁၀၀ အိတ္၊၁၅၀၀ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 10000-10500  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 11800-12000  
၂။ ျမစ္၀(ပု)   ပိႆာ    
၃၊ ပခုကၠဴ   ပိႆာ -  
၄။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ -  
၅။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ -

၁၂၀၀အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ

    အိႏၵိယ ပိႆာ 3650-3700  
    အိမ္မဲ ပိႆာ 3000-3200
    ဒီမြန္(ျမစ္၀) ပိႆာ    
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    နယ္သာလန္ ပိႆာ    
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 3000-3200  
၅။ မိုးေထာင္ ျမစ္၀ ပိႆာ    
    စစ္ကုိင္း(ဆက) ပိႆာ    
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ -  
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ

3800-3850

 
    ရမည္းသင္း ပိႆာ

 

 
၆။ သာစည္   ပိႆာ -  
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ -  
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1450  
  ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္   ပိႆာ    
  ေတာင္သာေခ်ာ   ပိႆာ 1375  
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ 1375  
  ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ)   ပိႆာ 925  
၂။ ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) သစ္ ပိႆာ 1600-1650  
  ေညာင္ဦးျဖဴ ေဟာင္း ပိႆာ 1400  
  ေညာင္ဦး(ဝဲ)  
ပိႆာ
950  
၃။ ေညာင္ဦးျဖဴ(ထန္းေရာ)   ပိႆာ 1400  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1650  
၅။ ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ   ပိႆာ 1850  
  ေရစႀကိဳ(လတ္)   ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး      
၁။ မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္)   ပိႆာ 3550-3600  
၂၊ မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး)   ပိႆာ 2900-3000  
၃၊ ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)   ပိႆာ 2200  
၄၊ မန္က်ည္းသီး(လက္စ)   ပိႆ    
၅။ မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း)   ပိႆာ 1500  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕)   ပိႆာ 1200-1300  
  ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး   ပိႆာ 1050-1200  
  အိတ္/ျဖဴ   ပိႆာ 950  
  က်ိဳး/ေၾက(လတ္)   ပိႆာ 925  
  (ဆ)သၾကား        
၁။ သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) ယုိးဒယား ပိသာ 1240-1250  
၂၊ သၾကားအျဖဴ ပါကစၥတန္ ပိႆာ 1240    
၃၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ    1260-1270  
၄။ သၾကားအျဖဴ  ဂရိတ္ေဝး ပိႆာ    
  သၾကားအျဖဴ ဘရာဇီး ပိႆာ 1240  
  သၾကားအျဖဴ ဗီယက္နန္ ပိႆာ 1240  
၅။ သၾကားအျဖဴ လယ္/ဆည္ ပိသာ 1225  
  သၾကားအျဖဴ MEC ပိသာ 1220  
  (ဇ) အာလူး    

၁၄စီး၊၈၄၀၀၀ ပိသာ

၁။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ

 

 
    ဆြဲ(ေဟာင္း) ပိႆာ

200

 
    A1 ပိႆာ 470  
    OK ပိႆာ 570  
    S1 ပိႆာ 670  
    S2 ပိႆာ

820

 
    S3 ပိႆာ    
၂။ ေအာင္ပန္း(သစ္) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 200  
    A1 ပိႆာ 500  
    OK ပိႆာ 600  
    S1 ပိႆာ 700  
    S2 ပိႆာ 850  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္