၂၉.၁၂.၂၀၁၇

  

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၉-၁၂-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 2550  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 2450  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 2350  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1750  
၂။ ပခုကၠဴ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) ရွယ္ ပိႆ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၄။ ျမစ္သား ရွယ္ ပိႆ 2700  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2600  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 2500  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 2000  
၅၊ ျမင္းျခံ(သစ္) ႐ွယ္ ပိႆာ 2550  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 2450  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 2350  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1750  
၆။ မိတၳီလာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ    

၁၂၀၀အိတ္၊၃၆၀၀၀ပိႆာ

၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1550  
    လတ္ ပိႆာ 1500  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 1700  
    ထူး-၃ ပိသာ 2300  
    ထူး-၄ ပိသာ 2750  
    ထူး-၅ ပိသာ 3000  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 1800  
    ထူး-၃ ပိႆာ 2400  
    ထူး-၄ ပိသာ 2850  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 3100  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၂၅၀ အိတ္၊၃၇၅၀ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 7800-8000  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ    
၂။ ျမစ္၀(ပု)   ပိႆာ    
၃၊ ပခုကၠဴ   ပိႆာ -  
၄။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ -  
၅။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ -

၁၆၀၀အိတ္၊၃၂၀၀၀ ပိႆာ

    အိႏၵိယ ပိႆာ 3550-3600  
    အိမ္မဲ ပိႆာ 2900-3000
    ဒီမြန္(ျမစ္၀) ပိႆာ    
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    နယ္သာလန္ ပိႆာ    
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2900-3000  
၅။ မိုးေထာင္ ျမစ္၀ ပိႆာ    
    စစ္ကုိင္း(ဆက) ပိႆာ    
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ -  
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ

3450-3500

 
    ရမည္းသင္း ပိႆာ

 

 
၆။ သာစည္   ပိႆာ -  
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ -  
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1450-1500  
  ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္   ပိႆာ    
  ေတာင္သာေခ်ာ   ပိႆာ 1450  
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦး(ေဆးရွယ္)   ပိႆာ 1650  
  ေညာင္ဦးျဖဴ   ပိႆာ 1600  
  မလုိင္(ဝဲ)  
ပိႆာ
1450  
၃။ မလုိင္(ေဆး)   ပိႆာ 1500  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1675-1700  
၅။ ေရစၾကိဳ(ေခ်ာ)   ပိႆာ 1900  
  ေရစႀကိဳ(လတ္)   ပိႆာ 1850  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ မန္က်ည္းသီ(ပြင့္ျဖဴ)   ပိႆာ    
၂၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္္(အသား)   ပိႆာ 3500-3600  
၃၊ ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္)   ပိႆာ 2350-2400  
၄၊ မန္က်ည္းသီး(လက္စ)   ပိႆာ    
၅။ မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း)   ပိႆာ    
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ျပည္)   ပိႆာ 1300-1600  
  ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး   ပိႆာ    
  အိတ္/ျဖဴ   ပိႆာ    
  က်ိဳး/ေၾက(လတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ)သၾကား        
၁။ သၾကားအျဖဴ(ရွယ္)   ပိသာ 1325-1330  
၂၊ သၾကားအျဖဴ ရုိးရုိး ပိႆာ 1250    
၃၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ    
၄။ သၾကားအျဖဴ  ဘရာဇီး ပိႆာ    
  သၾကားအျဖဴ ကုိလံဗီယာ ပိႆာ    
  သၾကားအျဖဴ ယူကရိန္း ပိႆာ    
၅။ သၾကားအျဖဴ ျမန္မာပြင့္ႀကီး ပိသာ    
  သၾကားအျဖဴ UAE ပိသာ    
  (ဇ) အာလူး    

 ၈စီး၊၄၈၀၀၀ ပိသာ

၁။ ဟဲဟုုိ လံုးလတ္ ပိႆာ

 

 
    ဆြဲ(ေဟာင္း) ပိႆာ

 

 
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ

 

 
    S3 ပိႆာ    
၂။ ေအာင္ပန္း(သစ္) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 350  
    A1 ပိႆာ 500  
    OK ပိႆာ 520  
    S1 ပိႆာ 550  
    S2 ပိႆာ 750  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္