၅.၆.၂၀၁၇

  

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၅-၆-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၄၇စီး ၊ ၂၈၂၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 950  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 925  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 900  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 700  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ -  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ -  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ -  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ -  
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ -  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ -  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 950  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 950  
၄။ မုံရြာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ 925  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 975  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 925  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ -  
၅၊ ေ႐ႊဘို (သစ္) ႐ွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ႀကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၆။  အိႏၵိယ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၂၂၀၀အိတ္၊ ၆၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1750  
    လတ္ ပိႆာ    
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 2700  
    ထူး-၃ ပိသာ 3000  
    ထူး-၄ ပိသာ 3400  
    ထူး-၅ ပိသာ 3700  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 2800  
    ထူး-၃ ပိႆာ 3100  
    ထူး-၄ ပိသာ 3500  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 3800  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၁၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ -  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8800-9300  
၂။ ျမစ္၀(ပု)   ပိႆာ 6500-8300  
၃၊ ပခုကၠဴ   ပိႆာ -  
၄။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ -  
၅။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ - ၂၃၀၀အိတ္၊၄၆၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 2600-2800  
    ေရ ပိႆာ  
    ဒီမြန္ ပိႆာ 1900-2300  
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ -  
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ -  
    ေရွႊေလာင္းရွည္ ပိႆာ

2300-2400

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2400-2600  
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ -  
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ -  
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ -  
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ -  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ -  
၆။ သာစည္   ပိႆာ -  
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ -  
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1425  
  ေတာင္သာေခ်ာ   ပိႆာ 1425  
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ 1425  
၂။ ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔)   ပိႆာ 1600  
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ 1550  
၃။ ၾကံဝဲဝဲ   ပိႆာ 1180  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1525  
၅။ ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ)   ပိႆာ 1650  
  ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ)   ပိႆာ 1165  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ မန္က်ည္းသီ(သန္႕)   ပိႆာ 3500  
၂၊ မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး)ေရာ   ပိႆာ 3000  
၃၊ မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္)ရုိးရုိး   ပိႆာ 2300  
၄၊ ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္   ပိႆာ -  
၅။ မန္က်ည္းသီး(သစ္)   ပိႆာ -  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အျဖဴ   ပိႆာ 1400  
  ၾကံသကာ(နယ္စံု)   ပိႆာ -  
  အိတ္/က်ိဳးေၾက   ပိႆာ 1350  
  က်ိဳး/ေၾက(လတ္)   ပိႆာ 1250  
  (ဆ)သၾကား        
၁။ သၾကားအျဖဴ ယုိးဒယား ပိသာ 1250  
၂၊ သၾကားအျဖဴ ျမန္မာ ပိႆာ 1490    
၃၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ 1175  
၄။ သၾကားအျဖဴ  ဘရာဇီး ပိႆာ 1110  
၅။ သၾကားအျဖဴ ပါကစ္စတန္ ပိသာ 1150  
  (ဇ) အာလူး     ၂၃ စီး၊ ၁၃၈၀၀၀ပိသာ
၁။ ဟဲဟုိး လံုးလတ္ ပိႆာ -  
    ဆြဲ ပိႆာ 300  
    A1 ပိႆာ 430  
    OK ပိႆာ 570  
    S1 ပိႆာ 590  
    S2 ပိႆာ 580  
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ -  
    OK ပိႆာ -  
    S1 ပိႆာ -  
    S2 ပိႆာ -  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္