၁.၂.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၁-၂-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၁၈ စီး ၊ ၁၀၈၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 2000  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 2000  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 1900  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1500  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 2050  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2050  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1900  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1550  
၄။ ျမစ္သား (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ 2350  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 2350  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 2300  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 2000  
၅။  မံုရြာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၄၀၀ အိတ္၊ ၁၂၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4900  
    လတ္ ပိႆာ 4850  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 5200  
    ထူး-၃ ပိသာ 5400  
    ထူး-၄ ပိသာ 5700  
    ထူး-၅ ပိသာ 5900  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 5400  
    ထူး-၃ ပိႆာ 5600  
    ထူး-၄ ပိသာ 5800  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 6100  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၂၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6000-6500  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8000-8800  
၂။ ဇီးပြ(ပု)   ပိႆာ    
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 3400-3500 ၉၀၀ အိတ္၊၁၈၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3900-4100  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    ဒီမြန္ ပိႆာ 3800-4000  
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဟသၤာတ႐ွည္ ပိႆာ

3000-3300

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3500-3600  
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ 5100  
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1775  
  မလိုင္   ပိႆာ 1725-1700  
  ေတာင္သာ(အၾကမ္း)   ပိႆာ 1800  
၂။ ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ 1800  
၃။ ၾကံဝဲဝဲ   ပိႆာ 1100  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1900  
၅။ ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ)   ပိႆာ 1800  
  ပင္ေခ်ာင္(အသစ္)   ပိႆာ 1650  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ မန္က်ည္းသီး(ေဟာင္း)   ပိႆာ 3400-3300  
၂၊ ဒါးဇင္း(သစ္)   ပိႆာ 1600  
၃၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းအသား   ပိႆာ 2500-3200  
၄၊ ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္   ပိႆာ 1800-1900  
၅။ မန္က်ည္းသီး(သစ္)   ပိႆာ 2800  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္)ျဖဴသန္႔   ပိႆာ 1400-1450  
  ၾကံသကာ(နယ္စံု)   ပိႆာ 1350  
  အိတ္/က်ိဳးေၾက   ပိႆာ 1200  
  က်ိဳး/ေၾက(လတ္)   ပိႆာ 1100  
  (ဆ) သၾကား      
၁၊ သၾကားအျဖဴ ယိုးဒယား ပိႆာ 1400  
၂၊ သၾကားအျဖဴ အိႏၵိယ ပိႆာ 1385-1390  
၃။ သၾကားအျဖဴ  ဘရာဇီး ပိႆာ 2800  
  (ဇ) အာလူး      ၆စီး၊ ၃၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း  လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 1100  
    OK ပိႆာ 1400  
    S1 ပိႆာ 1500  
    S2 ပိႆာ 1600  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္