၃၀.၁.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၃၀-၁-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၁၉ စီး ၊ ၁၁၄၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1650  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1650  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 1550  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1050  
၂။ ပခုကၠဴ  (ရွယ္) ရွယ္ ပိႆာ 1600  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1600  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 1500  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1000  
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၄။ ျမစ္သား (သစ္) ရွယ္ ပိႆယ 1950  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1950  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 1900  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 1600  
၅။  မံုရြာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၄၅၀ အိတ္၊ ၁၃၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4850  
    လတ္ ပိႆာ 4800  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 5200  
    ထူး-၃ ပိသာ 5400  
    ထူး-၄ ပိသာ 5700  
    ထူး-၅ ပိသာ 5900  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 5400  
    ထူး-၃ ပိႆာ 5600  
    ထူး-၄ ပိသာ 5900  

 

  ထူး-၅ ပိႆာ 6100  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၁၀၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6000-6800  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8000-9500  
၂။ ဇီးပြ(ပု)   ပိႆာ 5000-5100  
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 3400-3500 ၅၀၀ အိတ္၊၁၀၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3900-4100  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဟသၤာတ႐ွည္ ပိႆာ

3000-3300

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3500-3600  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1750  
  မလိုင္ေခ်ာ/ၾကမ္း   ပိႆာ    
  ေတာင္သာ(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦးေဆးရွယ္(သစ္)   ပိႆာ 1650-1750  
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ    
၃။ မလိုင္ၾကမ္း   ပိႆာ 1725  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1725  
၅။ ေရစၾကိဳ (ေခ်ာ )   ပိႆာ 1800-1850  
  ေရစၾကိဳ (လတ္)   ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 2500-3200  
၂။ ပြင့္ကပ္(သစ္)   ပိႆာ 1800-1900  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္)   ပိႆာ 1400-1450  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1380-1400  
  (ဇ) အာလူး     ၃ စီး၊ ၁၈၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း  လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 550  
    A1 ပိႆာ 850  
    OK ပိႆာ 950  
    S1 ပိႆာ 1000  
    S2 ပိႆာ 1050  
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 1000  
    OK ပိႆာ 1300  
    S1 ပိႆာ 1400  
    S2 ပိႆာ 1500  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္