၁၀.၁.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၁၀-၁-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၂၀ စီး ၊ ၁၂၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္/ေဟာင္း) ရွယ္ ပိႆာ 1300  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1100  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 850  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350  
၂။ ေတာင္သာ(ေဟာင္း) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1300  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1150  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 900  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350  
၄။ ေတာင္တြင္း (သစ္္) ရွယ္ ပိႆယ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၅။ ျမစ္သား (ေဟာင္း) ရွယ္ ပိႆာ 1650  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1550  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 1350  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 900  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၁၂၀၀ အိတ္၊ ၃၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4750  
    လတ္ ပိႆာ 4650  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 4300  
    ထူး-၃ ပိသာ 4600  
    ထူး-၄ ပိသာ 4900  
    ထူး-၅ ပိသာ 5100  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 4500  
    ထူး-၃ ပိႆာ 4800  
    ထူး-၄ ပိႆာ 5100  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၈၀၀ အိတ္၊ ၁၂၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6300-6800  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8500  
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ    
၃။ သာစည္(ပြ)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ နယ္သာလန္ ပိႆာ   ၁၁၀၀ အိတ္၊ ၂၂၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 4500-4550  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3800-4500  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1520-1550  
  မလိုင္ေခ်ာ/ၾကမ္း   ပိႆာ    
  ေတာင္သာ(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦး(ေဆး)ရွယ္   ပိႆာ 1550-1650  
  ေညာင္ဦးျဖဴ    ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(သၾကားေရာ)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(ရိုးရိုး)   ပိႆာ    
၃။ ေရစၾကိဳ (ေခ်ာ )   ပိႆာ 1750  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1700  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 2500-2900  
၂။ ဒါးဇင္း(သစ္)   ပိႆာ 2350  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္)   ပိႆာ 1450-1550  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1450-1500  
  (ဇ) အာလူး     ၁၀ စီး၊ ၆၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ေအာင္ပန္း လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 550  
    OK ပိႆာ 780  
    S1 ပိႆာ 960  
    S2 ပိႆာ 1200  
    S3 ပိႆာ    
၂။ ဟဲဟုိး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 580  
    OK ပိႆာ 830  
    S1 ပိႆာ 1000  
    S2 ပိႆာ 1300  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္