၅.၁.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၅-၁-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၄၀ စီး ၊ ၂၄၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္/ေဟာင္း) ရွယ္ ပိႆာ 1400-1500  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 1000-1200  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 750-1000  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350-500  
၂။ မံုရြာ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1500  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1050  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 900  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ ျမင္းျခံ (ေဟာင္း) ရွယ္ ပိႆ 1350-1500  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 850-1000  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 650-750  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350  
၄။ ေတာင္တြင္း (သစ္္) ရွယ္ ပိႆယ 1400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1200  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 1000  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 500  
၅။ ေရနံေခ်ာင္း (ေဟာင္း) ရွယ္ ပိႆာ 1300  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1050  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 800  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၅၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4650  
    လတ္ ပိႆာ    
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 4000  
    ထူး-၃ ပိသာ 4400  
    ထူး-၄ ပိသာ 4800  
    ထူး-၅ ပိသာ 5100  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 4300  
    ထူး-၃ ပိႆာ 4650  
    ထူး-၄ ပိႆာ 4900  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၄၀၀ အိတ္၊ ၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6200-7300  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8000  
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ 5000  
၃။ သာစည္(ပု/သစ္)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ နယ္သာလန္ ပိႆာ   ၁၀၀၀ အိတ္၊ ၂၀၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 4200-4300  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3800-4000  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1570-1600  
  မလိုင္ေခ်ာ/ၾကမ္း   ပိႆာ    
  ေတာင္သာ(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦးေဆး(ရွယ္)   ပိႆာ 1650-1700  
  ေညာင္ဦး(ျဖဴ /ရိုးရိုး)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(သၾကားေရာ)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၃။ ေရစၾကိဳ (ေခ်ာ)   ပိႆာ 1775-1800  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1700  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 2500-3200  
၂။ ပြင့္ကပ္   ပိႆာ 2100-2300  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္/ျဖဴ )   ပိႆာ 1400-1550  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1500-1560  
  (ဇ) အာလူး     ၁၁ စီး၊ ၆၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ေအာင္ပန္း လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 530  
    OK ပိႆာ 700  
    S1 ပိႆာ 900  
    S2 ပိႆာ 1050  
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 580  
    OK ပိႆာ 800  
    S1 ပိႆာ 1000  
    S2 ပိႆာ 1300  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္