၃.၁.၂၀၁၇

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၃-၁-၂၀၁၇
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

 ၂၅ စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1150-1350  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 800-1000  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 525-800  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275-400  
၂။ မံုရြာ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1250-1400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 1000-1050  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 700-800  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 600  
၃။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1300-1450  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 850-1050  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 600-850  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 250  
၄။ ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း (သစ္္) ရွယ္ ပိႆယ 1100  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 910  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 550  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 150  
၅။ မိတၱီလာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၄၅၀ အိတ္၊ ၁၃၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4800  
    လတ္ ပိႆာ 4600  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 4000  
    ထူး-၃ ပိသာ 4400  
    ထူး-၄ ပိသာ 4800  
    ထူး-၅ ပိသာ 5100  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 4300  
    ထူး-၃ ပိႆာ 4650  
    ထူး-၄ ပိႆာ 4900  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၁၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5800-7000  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 7500-7900  
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ 4600-4700  
၃။ သာစည္(ပု/သစ္)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ နယ္သာလန္ ပိႆာ   ၈၀၀ အိတ္၊ ၁၆၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 4200  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3700-3800  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1570-1600  
  မလိုင္ေခ်ာ/ၾကမ္း   ပိႆာ    
  ေတာင္သာ(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦးေဆး(ရွယ္)   ပိႆာ 1650-1700  
  ေညာင္ဦး(ျဖဴ /ရိုးရိုး)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(သၾကားေရာ)   ပိႆာ    
  ေညာင္ဦး(ၾကံ/ဝဲ)   ပိႆာ    
၃။ ေရစၾကိဳ (ေခ်ာ)   ပိႆာ 1775-1800  
၄။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1700  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 2500-3200  
၂။ ပြင့္ကပ္   ပိႆာ 2100-2300  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္/ျဖဴ )   ပိႆာ 1400-1550  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1500-1560  
  (ဇ) အာလူး     ၉ စီး၊ ၅၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ေအာင္ပန္း လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 520  
    OK ပိႆာ 670  
    S1 ပိႆာ 850  
    S2 ပိႆာ 1000  
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 550  
    OK ပိႆာ 750  
    S1 ပိႆာ 950  
    S2 ပိႆာ 1200  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္