၆.၁၂.၂၀၁၆

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၆-၁၂-၂၀၁၆
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၁၉ စီး ၊ ၁၁၄၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1075  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 775  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 575  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 375  
၂။ ေပ်ာ္ဘြယ္ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ မံုရြာ  (သစ္) ရွယ္ ပိႆ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၄။ ျမင္းျခံ(သစ္္) ရွယ္ ပိႆယ 1150-1275  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 725-925  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 625-725  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 425-575  
၅။ ေတာင္သာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၆၀၀ အိတ္၊ ၁၈၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4850  
    လတ္ ပိႆာ 4800  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 4000  
    ထူး-၃ ပိသာ 4500  
    ထူး-၄ ပိသာ 4900  
    ထူး-၅ ပိသာ 5000  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 4200  
    ထူး-၃ ပိႆာ 4800  
    ထူး-၄ ပိႆာ 5000  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၄၀၀ အိတ္၊၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6400-7000  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ 8000-10000  
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ 5200-5500  
၃။ ဒိုက္ဦး(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ နယ္သာလန္ ပိႆာ   ၂၅၀ အိတ္၊ ၅၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3900  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 3100-3300  
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာဝဲ   ပိႆာ 1565  
  ေတာင္သာမလိုင္ေခ်ာ   ပိႆာ 1565  
  ေတာင္သာအၾကမ္း   ပိႆာ 1565  
၂။ သၾကား/ထန္းလ်က္(ေရာ)   ပိႆာ 1600  
  ၾကံသကာဝဲ(ေရာ)   ပိႆာ 1275-1300  
၃။ ေညာင္ဦးျဖဴ   ပိႆာ 1750  
  ေညာင္ဦးေဆး(ရွယ္)   ပိႆာ    
၄။ ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ )   ပိႆာ 1800  
၅။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1670  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ထုပတ္(သန္ ့)   ပိႆာ 3050  
၂။ ပြင့္ကပ္   ပိႆာ 2650  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ (ျပည္/ျဖဴ )   ပိႆာ 1650  
  က်ိဳး/ေၾက(အိတ္)   ပိႆာ 1350  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1420-1450  
  (ဇ) အာလူး     ၁၂ စီး၊ ၇၂၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ေအာင္ပန္း လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 550  
    OK ပိႆာ 650  
    S1 ပိႆာ 750  
    S2 ပိႆာ 920  
    S3 ပိႆာ    
၂။ ဟဲဟိုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္