၂၉.၁၁.၂၀၁၆

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၉-၁၁-၂၀၁၆
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၃၂ စီး ၊ ၁၉၂၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1075  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 775  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 575  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350  
၂။ ပခုကၠဴ  (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၃။ မံုရြာ  (သစ္) ရွယ္ ပိႆ 1250  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 975-1000  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 775-800  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 600  
၄။ ျမင္းျခံ(သစ္္) ရွယ္ ပိႆယ 1175-1300  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 875-950  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 675-775  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 425-525  
၅။ ေတာင္သာ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 1000-1300  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 800-1000  
    လတ္သန္႔ ပိႆ 550-770  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၅၀၀ အိတ္၊ ၁၅၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 4875  
    လတ္ ပိႆာ 4800  
၂။ ေတာင္ၾကီး (သစ္) ထူး-၂ ပိႆာ 4000  
    ထူး-၃ ပိသာ 4600  
    ထူး-၄ ပိသာ 4900  
    ထူး-၅ ပိသာ 5100  
၃။ ေအာင္ပန္း (သစ္) ထူး-၂ ပိသာ 4300  
    ထူး-၃ ပိႆာ 4900  
    ထူး-၄ ပိႆာ 5100  
  (ဂ) ျငဳပ္      ၄၀၀ အိတ္၊၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 6800-7200  
  ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္)   ပိႆာ    
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ 5000  
၃။ ဒိုက္ဦး(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ နယ္သာလန္ ပိႆာ   ၁၂၀၀ အိတ္၊ ၂၄၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 4000  
    အိမ္မဲ ပိႆာ  
    သဲေတာ(ဒီမြန္) ပိႆာ    
    ဝါးခယ္မ ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) ပိႆာ 2900-3100  
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ သာစည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2900-3200  
    သဲေတာ ပိႆာ 3200-3400  
    ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာဝဲ   ပိႆာ 1520  
  ေတာင္သာမလိုင္   ပိႆာ 1520  
  ေတာင္သာအၾကမ္း   ပိႆာ 1520  
၂။ သၾကား/ထန္းလ်က္(ေရာ)   ပိႆာ 1500  
၃။ ၾကံသကာ(ဝဲ)   ပိႆာ 1225  
  မလိုင္ေခ်ာ   ပိႆာ    
  မလိုင္ဝဲ   ပိႆာ    
၄။ ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ )   ပိႆာ 1775  
၅။ ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)   ပိႆာ 1600-1620  
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ အသား(စစ္စစ္)   ပိႆာ 3000  
၂။ ပြင့္ကပ္   ပိႆာ 2400  
   (စ)ၾကံသကာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(သန္ ့)   ပိႆာ 1700-1800  
  က်ိဳး/ေၾက   ပိႆာ 1300  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား     ရွယ္ ပိႆာ 1400-1430  
  (ဇ) အာလူး     ၁၅ စီး၊ ၉၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ေအာင္ပန္း လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 530  
    OK ပိႆာ 700  
    S1 ပိႆာ 800  
    S2 ပိႆာ 950  
    S3 ပိႆာ    
၂။ ဟဲဟိုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္