၂၄.၄.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၄-၄-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၅၀စီး ၊ ၃၀၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 425  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 400  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 375  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 300  
၂။ မံုရြာ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 350  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 675  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 625  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 575  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 375  
၄။ ပခုကၠဴ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 425  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 400  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 375  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 300  
၅။ မိတၳွီလာ ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၁၇၀၀ အိတ္၊၅၁၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 2150  
    လတ္ ပိႆာ 2100  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ    
    ထူး-၃ ပိသာ    
    ထူး-၄ ပိသာ    
    ထူး-၅ ပိသာ    
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1200  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1400  
    ထူး-၄ ပိႆာ 1600  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၂၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ    
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 7000-7500  
၂။ ဘီးလင္း(ပု)   ပိႆာ    
၃။ ျမစ္၀   ပိႆာ 6000-7000  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ   ၄၅၀၀ အိတ္၊ ၉၀၀၀၀ ပိႆာ
    ဗီယက္နမ္ ပိႆာ 3050  
    အိမ္မဲ ပိႆာ 2650-2700
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2950-3050  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ 2650-2700  
    ဟသၤာတရွည္ ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2650  
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 3050-3150  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ    
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ရမည္းသင္း ပိႆာ    
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦး ျဖဴသန္႕ ပိႆာ 1020  
    ျဖဴ ပိႆာ 950  
၃။ ေတာင္သာ ၀ဲ ပိႆာ 920  
    ေခ်ာ ပိႆာ 850  
    ၾကမ္း ပိႆာ 850  
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 650  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1250  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 750  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 750  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား ျဖဴ ပိႆာ 1040  
      ပိႆာ    
  (ဆ) အာလူး     ၂၃စီး ၊ ၁၃၈၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
၂။ ဟဲဟိုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 230  
    A1 ပိႆာ 530  
    OK ပိႆာ 820  
    S1 ပိႆာ 870  
    S2 ပိႆာ 890  
    S3 ပိႆာ 910  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္