၈.၄.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၈-၄-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၅၀စီး ၊ ၃၀၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 350  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 375  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 375  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 250  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 600  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 575  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 525  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350  
၄။ ေပ်ာ္ဘြယ္ ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 375  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 250  
၅။ မိတၳွီလာ ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၂၅၀၀ အိတ္၊၅၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1775  
    လတ္ ပိႆာ 1750  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1000  
    ထူး-၃ ပိသာ 1250  
    ထူး-၄ ပိသာ 1350  
    ထူး-၅ ပိသာ 1600  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1050  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1250  
    ထူး-၄ ပိႆာ 1450  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၂၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5000-5800  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 7000-7600  
၂။ ဘီးလင္း(ပု)   ပိႆာ 4800-5000  
၃။ ျမစ္၀   ပိႆာ 4500-5200  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2400-2500 ၁၃၀၀ အိတ္၊ ၂၆၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3000-3050  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ  
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ 2450  
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2950-3050  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ 2450-2550  
    ဟသၤာတရွည္ ပိႆာ

2400-2500

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2400-2500  
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 3000-3100  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ    
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ရမည္းသင္း ပိႆာ    
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ    
၂။ ေညာင္ဦး ျဖဴသန္႕ ပိႆာ 1050  
    ျဖဴ ပိႆာ 950  
၃။ ေတာင္သာ ၀ဲ ပိႆာ 870  
    ေခ်ာ ပိႆာ 800  
    ၾကမ္း ပိႆာ 750  
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 650  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1250  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 750  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 880  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကား ျဖဴ ပိႆာ 870-900  
      ပိႆာ    
  (ဆ) အာလူး     ၁၃စီး ၊ ၇၈၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 490  
    OK ပိႆာ 620  
    S1 ပိႆာ 830  
    S2 ပိႆာ 850  
    S3 ပိႆာ 860-870  
၂။ ဟဲဟိုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 400  
    A1 ပိႆာ 570  
    OK ပိႆာ 850  
    S1 ပိႆာ 860  
    S2 ပိႆာ 870  
    S3 ပိႆာ 850  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္