၂၃.၃.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၃-၃-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၄၁စီး ၊ ၂၄၆၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 375  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 350  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 300  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 200  
၂။ ေတာင္တြင္း(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 335-360  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 335  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 335  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 575  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 500  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 475  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 325  
၄။ မင္းလွ ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၅။ မိတၳွီလာ ရွယ္ ပိႆာ 335  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 335  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 305  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 195  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၁၈၀၀ အိတ္၊၅၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1525  
    လတ္ ပိႆာ 1520  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1200  
    ထူး-၃ ပိသာ 1400  
    ထူး-၄ ပိသာ 1600  
    ထူး-၅ ပိသာ 1800  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1050  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1250  
    ထူး-၄ ပိႆာ 1450  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၅၀၀ အိတ္၊ ၇၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5500-6200  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 7500-8000  
၂။ ဘီးလင္း   ပိႆာ    
၃။ ျမစ္၀   ပိႆာ 7000-7300  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2700-2750 ၁၅၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3150-3200  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ  
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ 2800-2850  
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2850-2900  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဟသၤာတရွည္ ပိႆာ

2850-2900

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2800-2850  
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 3000-3050  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ    
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ရမည္းသင္း ပိႆာ    
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 885-960  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1150  
    ျဖဴ ပိႆာ 950  
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1300  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 885  
    ေခ်ာ ပိႆာ 910  
    ၀ဲ ပိႆာ 960  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 650  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1250  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 750  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 850-900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
  (ဆ) အာလူး     ၁၆စီး ၊ ၉၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 260  
    A1 ပိႆာ 360  
    OK ပိႆာ 460  
    S1 ပိႆာ 600  
    S2 ပိႆာ 660  
    S3 ပိႆာ 680-700  
၂။ တပ္ကုန္ုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 230  
    A1 ပိႆာ 330  
    OK ပိႆာ 430  
    S1 ပိႆာ 570  
    S2 ပိႆာ 630  
    S3 ပိႆာ 650-670  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္