၁၉.၃.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၁၉-၃-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၂၆စီး ၊ ၁၅၆၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 300  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 200  
၂။ မလိႈင္(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 325  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 325  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 275  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 200  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 425-575  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 400-550  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 350-475  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 265-325  
၄။ မင္းလွ ရွယ္ ပိႆာ 435  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 415  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 360  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 260  
၅။ မိတၳွီလာ ရွယ္ ပိႆာ 350-370  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 345  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 295  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 195  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၁၁၀၀ အိတ္၊၃၃၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1500  
    လတ္ ပိႆာ 1470  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ    
    ထူး-၃ ပိသာ    
    ထူး-၄ ပိသာ    
    ထူး-၅ ပိသာ    
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1200  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1400  
    ထူး-၄ ပိႆာ 1600  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၄၀၀ အိတ္၊ ၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5000-6200  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 7500-8000  
၂။ ဘီးလင္း   ပိႆာ 6000-6300  
၃။ ျမစ္၀   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2700-2750 ၁၅၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3200-3250  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ  
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ 2700-2800  
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2850  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဟသၤာတရွည္ ပိႆာ

2650

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ 2750-2800  
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 2900-3000  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ    
    သဲေတာ ပိႆာ    
    ရမည္းသင္း ပိႆာ    
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 950  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1150  
    ျဖဴ ပိႆာ 950  
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1300  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 950  
    ေခ်ာ ပိႆာ 950  
    ၀ဲ ပိႆာ 950  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 650  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1300  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 750  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 850-900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ    
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
  (ဆ) အာလူး     ၉စီး ၊ ၅၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 240  
    A1 ပိႆာ 340  
    OK ပိႆာ 440  
    S1 ပိႆာ 560  
    S2 ပိႆာ 630  
    S3 ပိႆာ 650-670  
၂။ တပ္ကုန္ုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္