၁၀.၃.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၁၀-၃-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၄၆စီး ၊ ၂၇၆၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 450  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 425  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 375  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 250  
၂။ မင္းလွ(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 475  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 450  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 425  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 300  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 575  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 525  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 500  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 350  
၄။ မင္းဘူး ရွယ္ ပိႆာ 500  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 475  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 415  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275  
၅။ ေတာင္တြင္း ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၈၀၀ အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1500  
    လတ္ ပိႆာ 1480  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1600  
    ထူး-၃ ပိသာ 1850  
    ထူး-၄ ပိသာ 2150  
    ထူး-၅ ပိသာ 2400  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ    
    ထူး-၃ ပိႆာ    
    ထူး-၄ ပိႆာ    
  (ဂ) ျငဳပ္     ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5000-5600  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 6400-6800  
၂။ ပခုကၠဴ(ဆက)   ပိႆာ 3000  
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ    
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2500-2550 ၁၁၀၀ အိတ္၊ ၂၂၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 2950-3000  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ  
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2700-2750  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဟသၤာတရွည္ ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 2750-2850  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2400-2650  
    သဲေတာ ပိႆာ 2400-2600  
    ရမည္းသင္း ပိႆာ 2400-2600  
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ 2400-2600  
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 990  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1100  
    ျဖဴ ပိႆာ 950  
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1300  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 990  
    ေခ်ာ ပိႆာ 990  
    ၀ဲ ပိႆာ 990  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 600-650  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1100-1400  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 750-800  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 880-900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ 780-800  
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 600-650  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
  (ဆ) အာလူး     ၂၂စီး ၊ ၁၃၂၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 250  
    A1 ပိႆာ 360  
    OK ပိႆာ 510  
    S1 ပိႆာ 630  
    S2 ပိႆာ 650  
    S3 ပိႆာ 670  
၂။ တပ္ကုန္ုး လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 80  
    A1 ပိႆာ 140  
    OK ပိႆာ 250  
    S1 ပိႆာ 460  
    S2 ပိႆာ 600  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္