၉.၂.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၉-၂-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၄၀စီး ၊ ၂၄၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 300-325  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 300  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 240-250  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 150-160  
၂။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 350  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 325  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 275  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 175  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 400-450  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 325-475  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 225-400  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 200-275  
၄။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၅။ ေတာင္တြင္း ရွယ္ ပိႆာ 275  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 275  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 225  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 150  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၉၀၀ အိတ္၊၂၇၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1500  
    လတ္ ပိႆာ 1475  
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1500  
    ထူး-၃ ပိသာ 1750  
    ထူး-၄ ပိသာ 2500  
    ထူး-၅ ပိသာ 2800  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ    
    ထူး-၃ ပိႆာ    
    ထူး-၄ ပိႆာ    
  (ဂ) ျငဳပ္     ၉၀၀ အိတ္၊ ၁၃၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5000-5500  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 6000-6300  
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ 4200-4500  
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ 4200-4300  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2300-2700 ၁၈၀၀ အိတ္၊ ၃၆၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3200-3300  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ 2100-2300
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2600-2700  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    မံုရြာရွည္ ပိႆာ

2650-2700

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ 2600-2700  
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2500-2650  
    သဲေတာ ပိႆာ 2500-2600  
    ရမည္းသင္း ပိႆာ 2500-2600  
    ဟသၤာတ ပိႆာ    
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1225  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1000  
    ျဖဴ ပိႆာ    
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1250  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 1225  
    ေခ်ာ ပိႆာ 1225  
    ၀ဲ ပိႆာ 1225  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 650-700  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1100-1600  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 800-850  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 880-900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ 780-800  
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 600-650  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
  (ဆ) အာလူး     ၂၁စီး ၊ ၁၂၆၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 250  
    A1 ပိႆာ 380  
    OK ပိႆာ 510  
    S1 ပိႆာ 590  
    S2 ပိႆာ 610  
    S3 ပိႆာ 630  
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ    
    OK ပိႆာ    
    S1 ပိႆာ    
    S2 ပိႆာ    
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္