၄.၂.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၄-၂-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၃၅စီး ၊ ၂၁၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 300-335  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 275-300  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 225-260  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 150-160  
၂။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 350  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 300  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 225-250  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 150  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 500-550  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 475-525  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 400-450  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275-325  
၄။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း ရွယ္ ပိႆာ    
    လတ္ၾကီး ပိႆာ    
    လတ္သန္႔ ပိႆာ    
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ    
၅။ ေတာင္တြင္း ရွယ္ ပိႆာ 300  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 275  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 225  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 150  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၈၀၀ အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1500  
    လတ္ ပိႆာ    
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1750  
    ထူး-၃ ပိသာ 2100  
    ထူး-၄ ပိသာ 2700  
    ထူး-၅ ပိသာ 3000  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ    
    ထူး-၃ ပိႆာ    
    ထူး-၄ ပိႆာ    
  (ဂ) ျငဳပ္     ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 5200-5500  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 6000-6300  
၂။ ဇီးပြ   ပိႆာ 4000-4300  
၃။ သာစည္(ပု)   ပိႆာ 4300-4500  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2600-2800 ၁၀၀၀ အိတ္၊ ၂၀၀၀၀ ပိႆာ
    အိႏၵိယ ပိႆာ 3350-3400  
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ 2100-2300
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ 2600-2750  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    မံုရြာရွည္ ပိႆာ

2700-2750

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ    
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2500-2700  
    သဲေတာ ပိႆာ 2500-2600  
    ရမည္းသင္း ပိႆာ 2500-2600  
    ဟသၤာတ ပိႆာ 2600-2700  
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1200  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1200  
    ျဖဴ ပိႆာ    
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1225  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 1200  
    ေခ်ာ ပိႆာ 1200  
    ၀ဲ ပိႆာ 1200  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 675-700  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1100-1600  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 850-900  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 880-900  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)ေခ်ာ   ပိႆာ 780-800  
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 600-650  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
  (ဆ) အာလူး     ၁၄စီး ၊ ၈၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ 250  
    A1 ပိႆာ 380  
    OK ပိႆာ 500  
    S1 ပိႆာ 570  
    S2 ပိႆာ 590  
    S3 ပိႆာ 600  
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 400  
    OK ပိႆာ 500  
    S1 ပိႆာ 650  
    S2 ပိႆာ 700  
    S3 ပိႆာ 720  
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္