၂၆.၁.၂၀၁၅

ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္)
၂၆-၁-၂၀၁၅
စဥ္ ကုန္စည္ ေရတြက္ပံု ေစ်းႏႈန္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္
  (က) ၾကက္သြန္နီ    

၄၅စီး ၊ ၂၇၀၀၀၀ ပိႆာ

၁။ ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 375-400  
    လတ္ႀကီး ပိႆာ 300-325  
    လတ္သန္႕ ပိႆာ 250-325  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 160-190  
၂။ ျမင္းျခံ (သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 475  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 375  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 325  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 275  
၃။ ျမစ္သား(သစ္) ရွယ္ ပိႆာ 525-575  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 450-500  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 325-425  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 300-325  
၄။ ေတာင္တြင္း ရွယ္ ပိႆာ 375  
    လတ္ၾကီး ပိႆာ 300  
    လတ္သန္႔ ပိႆာ 275  
    လတ္ေခ်ာ ပိႆာ 175  
  (ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ     ၈၀၀ အိတ္၊၂၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ၾကဴကုတ္ ရွယ္ ပိႆာ 1450  
    လတ္ ပိႆာ    
၂။ ေတာင္ႀကီး ထူး-၂ ပိႆာ 1450  
    ထူး-၃ ပိသာ 1700  
    ထူး-၄ ပိသာ 2150  
    ထူး-၅ ပိသာ 2300  
  ေအာင္ပန္း ထူး-၂ ပိသာ 1450  
    ထူး-၃ ပိႆာ 1800  
    ထူး-၄ ပိႆာ 2200  
  (ဂ) ျငဳပ္     ၂၀၀၀ အိတ္၊ ၃၀၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)   ပိႆာ 4200-5500  
  ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း)   ပိႆာ 6200-6300  
၂။ ဒိုက္ဦးပု   ပိႆာ    
၃။ ဇီးပြ   ပိႆာ 4100-4300  
၄။ ျငဳပ္ရွည္ ေက်ာက္ရဲ ပိႆာ 2650-2800 ၃၅၀၀ အိတ္၊ ၇၀၀၀၀ ပိႆာ
    ေလးအိမ္စု ပိႆာ    
    ရွမ္းရွည္ ပိႆာ 2000-2200
    ေရႊေလာင္း ပိႆာ    
    အိႏၵိယရွည္ ပိႆာ 3250-3300  
    ၀ါးခယ္မ ပိႆာ    
    ဒီမြန္ ပိႆာ

 

 
    ပန္းတေနာ္ ပိႆာ    
၅။ မိုးေထာင္ ေညာင္ရမ္း ပိႆာ    
    ေက်ာက္ဆည္ ပိႆာ 2400  
    ေပ်ာ္ဘြယ္ ပိႆာ 2400-2700  
    သဲေတာ ပိႆာ 2400-2600  
၆။ သာစည္   ပိႆာ    
၇။ ေရႊအပ္   ပိႆာ    
  (ဃ) ထန္းလ်က္      
၁။ ေတာင္သာ   ပိႆာ 1240  
၂။ ေညာင္ဦး ေဆးရွယ္ ပိႆာ 1100  
    ျဖဴ ပိႆာ    
၃။ ပခုကၠဴ ၾကမ္း ပိႆာ 1275  
၄။ မလိုင္ ၾကမ္း ပိႆာ 1240  
    ေခ်ာ ပိႆာ 1240  
    ၀ဲ ပိႆာ 1240  
    ေဆး ပိႆာ    
၅။ ေရစႀကိဳ ေခ်ာ ပိႆာ    
    လတ္ ပိႆာ    
    ၀မ္းျဖဴ ပိႆာ    
  (င) မန္က်ည္းသီး    

 

၁။ ရမည္းသင္း ဒါးဇင္း ပိႆာ 750-800  
  ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အသား ပိႆာ 1000-1550  
  ရမည္းသင္း ပြင့္ကပ္ ပိႆာ 900-950  
  ႀကံသကာ        
၂။ ၾကံသကာ(ျပည္)အျဖဴ   ပိႆာ 925  
  ၾကံသကာ(နတၱလင္း)ေခ်ာ   ပိႆာ    
  ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး)လတ္   ပိႆာ 800-825  
  ၾကံသကာ အက်ိဳးအေၾက   ပိႆာ 625-650  
  (ဆ) သၾကား      
၁။ သၾကားရွယ္ 2015 ပိႆာ 850  
    2014 ပိႆာ 815  
           
  (ဆ) အာလူး     ၁၄စီး ၊ ၈၄၀၀၀ ပိႆာ
၁။ ဆင္ျဖဴကၽြန္း (ေျမနီ) လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 250  
    OK ပိႆာ 350  
    S1 ပိႆာ 530  
    S2 ပိႆာ 650  
    S3 ပိႆာ    
၂။ လြိဳင္ေကာ္ လံုးလတ္ ပိႆာ    
    ဆြဲ ပိႆာ    
    A1 ပိႆာ 550  
    OK ပိႆာ 700  
    S1 ပိႆာ 750  
    S2 ပိႆာ 760  
    S3 ပိႆာ    
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္